Numerieke lijst van de dossiers

Nummer

Numéro

Verslag

Rapport

Aanbeveling

Recommandation

Antwoord

Réponse

Datum stuk

Date doc.

Opschrift

Titre

888-2 X 17.06.2017 Aanbeveling betreffende de patiëntenmobiliteit en grensoverschrijdende zorg

Recommandation relative à la mobilité des patients et aux soins transfrontaliers

888-1 X 02.06.2017 Patiëntenmobiliteit en grensoverschrijdende zorg – J. Bertels

Mobilité des patients et soins transfrontaliers – J. Bertels

887-2 X 17.06.2017 Aanbeveling betreffende de samenwerking op het vlak van controle van het luchtvaartverkeer

Recommandation relative à la coopération en matière de contrôle du transport aérien

887-1 X 08.06.2017 De samenwerking op het vlak van controle op het luchtvaartverkeer – J. Van den Bergh en M. van Helvert

La coopération dans le domaine du controle du trafic aérien – J. Van den Bergh en M. van Helvert

886-1 X 23.03.2017 60e gemeenschappelijk verslag over de Benelux-samenwerking op het gebied van het buitenlands beleid (1 januari ‒ 31 december 2016)

60e rapport commun concernant la coopération Benelux dans le domaine de la politique étrangère (1er janvier 2016 – 31 décembre 2016)

885-1 X 25.03.2017 Aanbeveling inzake de strijd tegen de malafide handel in honden

Recommandation relative à la lutte contre le commerce véreux de chiens

884-1-N 884-1-F X 25.03.2017 Trilogie van conferenties “Smart Cities”

Trilogie de conférences “Smart Cities”

883-1 X 15.12.2014 Trilogie van conferenties “Bossen”

Trilogie de conférences “Forêts”

882-1 X 20.01.2017 Hoogtepunten van het Belgisch voorzitterschap 2015-2016

Points forts de la Présidence belge 2015-2016

881-1 Schriftelijke vragen

Questions écrites

X 25.11.2016 Schriftelijke vragen van de heer Martijn van Helvert over het bericht “Eijsden-Margraten dient klacht in over vliegtuiglawaai” en antwoord van het Comité van Ministers

Questions écrites de M. Martijn van Helvert concernant l’information « Eijsden-Margraten porte plainte au sujet des nuisances sonores provoquées par le trafic aérien » et réponse du Comité de Ministres

880-1 Schriftelijke vragen

Questions écrites

X 25.11.2016 Schriftelijke vragen van de heren Martijn van Helvert en Erik Ronnes over de berichten “Wintelre is overlast Eindhoven Airport zat” en antwoord van het Comité van Ministers

Questions écrites de MM Martijn van Helvert et Erik Ronnes concernant les communiqués « Wintelre en a assez des nuisances générées par l’aéroport d’Eindhoven » et réponse du Comité de Ministres

879-1 X 25.11.2016 Aanbeveling inzake de sociale dumping

Recommandation relative au dumping social

878-1 X 25.11.2016 Aanbeveling met betrekking tot internationale defensiesamenwerking

Recommandation relative à la coopération militaire internationale

877-1 X 24.10.2016 De snelle opsporing van vermiste kinderen – P. Creutz

La recherche rapide d’enfants disparus – P. Creutz

876-1 X 10.06.2016 59e Gemeenschappelijk jaarverslag van de Benelux-samenwerking inzake buitenlands beleid (1 januari 2015 – 31 december 2015)

59e Rapport annuel commun concernant la coopération dans le domaine de la politique étrangère (1er janvier 2015 – 31 décembre 2015)

875-1 X 27.05.2016 Migratiestromen in Europa.- De aanpak van de Beneluxlanden – B. Somers & P. Creutz

Les flux migratoires en Europe.- L’approche dans les pays du Benelux– B. Somers & P. Creutz

874-1 X 25.11.2016 Aanbeveling betreffende meer transparantie in de doorverkoop van toegangskaartjes en betere samenwerking in de strijd tegen de frauduleuze doorverkoop

Recommandation relative à une meilleure transparence dans la revente de billets d’entrée et une coopération renforcée dans la lutte contre la revente frauduleuse

873-3 X 14.02.2017 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling 873-2 met betrekking tot de besluiten die moeten worden getrokken uit het Fyra-debacle

Réponse du Comité de ministers à la recommendation 873-2  relative aux conclusions à tirer de la débacle du Fyra

873-2 X 18.06.2016 Aanbeveling met betrekking tot de besluiten die moeten worden getrokken uit het Fyra-debacle

Recommandation relative aux conclusions à tirer de la débacle du Fyra

873-1
872-3 X 17.06.2016 Verslag over de bespreking van het verslag “De reiziger in de kou” van de Nederlandse parlementaire enquêtecommissie-Fyra – A. Postema

Rapport sur la discussion du rapport “Le voyageur reste dans le froid” de la commission néerlandaise d’enquête Fyra – A. Postema

872-2 X 18.06.2016 Aanbeveling met betrekking tot de strijd tegen het terrorisme

Recommandation relative à la lutte contre le terrorisme

872-1 X 17.06.2016 De strijd tegen het terrorisme, repressief luik en antiradicalisering – G. Roth

La lutte contre le terrorisme, volet répressif et déradicalisation – G. Roth

871-1 X 58e Gemeenschappelijk jaarverslag van de Benelux-samenwerking inzake buitenlands beleid (1 januari 2014 – 31 december 2014)

58e Rapport annuel commun concernant la coopération dans le domaine de la politique étrangère (1er janvier 2014 – 31 décembre 2014)

870-1 X 57e Gemeenschappelijk jaarverslag van de Benelux-samenwerking inzake buitenlands beleid (1 januari 2013 – 31 december 2013)

57e Rapport annuel commun concernant la coopération dans le domaine de la politique étrangère (1er janvier 2013 – 31 décembre 2013)

869-1 X 27.11.2015 Aanbeveling over de bestrijding van antibioticaresistentie bij de dieren

Recommandation concernant la lutte contre la résistance aux antibiotiques chez les animaux

868-2 X 25.11.2016 Antwoord op de aanbeveling over de Benelux-samenwerking in het kader van internationale events

Réponse à la recommandation concernant la coopération Benelux dans le cadre d’événements internationaux

868-1 X 27.11.2015 Aanbeveling over de Benelux-samenwerking in het kader van internationale events

Recommandation concernant la coopération Benelux dans le cadre d’événements internationaux

867-2 X 27.11.2015 Aanbeveling over de bescherming van de privacy en gegevensuitwisseling

Recommandation relative à la protection de la vie privée et l’échange de données

867-1 X 27.11.2015 De bescherming van de privacy en gegevensuitwisseling – W. Kennes

La protection de la vie privée et l’échange de données – W. Kennes

866-3 19.03.2016 Antwoord op de aanbeveling teneinde te komen tot de opmaak van een Benelux railagenda

Réponse à la recommandation en vue de la confection d’un agenda ferroviaire Benelux

866-2 X 13.06.2015 Aanbeveling teneinde te komen tot de opmaak van een Benelux railagenda

Recommandation en vue de la confection d’un agenda ferroviaire Benelux

866-1 X 12.06.2015 De problemen in het Euregionale openbaar vervoer, in het bijzonder de intercityverbinding Eindhoven-Maastricht-Luik-Brussel – A. Postema

Les problèmes dans le transport public eurégional, en particulier la liaison intercity Eindhoven-Maastricht-Liège-Bruxelles – A. Postema

865-3 X 19.03.2016 Antwoord op de aanbeveling met betrekking tot mensenhandel

Réponse à la recommandation relative à la traite des êtres humains

865-2 X 13.06.2015 Aanbeveling met betrekking tot mensenhandel

Recommandation relative à la traite des êtres humains

865-1 X 12.06.2015 Mensenhandel : de positie van het slachtoffer – W. Kennes

La traite des êtres humains : la position de la victime – W. Kennes

864-2 X 19.04.2017 Antwoord van het Comité van ministers

Réponse du Comité de Ministres

864-1 X 15.12.2014 Aanbeveling over de Benelux-samenwerking inzake octrooien

Recommandation concernant la coopération Benelux en matière de brevets

863-1 X De lange en zware vrachtwagens (LZV) – J. Taverne

Les écocombis – J. Taverne

862-3 X 27.11.2015 Antwoord van het Comité van ministers

Réponse du Comité de Ministres

862-2 X 15.12.2014 Aanbeveling betreffende de voorgenomen tolheffing op het federaal Duits grondgebied voor de eigenaars van personenvoertuigen

Recommandation relative au projet d’instauration, sur le territoire fédéral allemand, d’un péage routier pour les propriétaires de véhicules particuliers

862-1 X 28.11.2014 De plannen om in Duitsland een tolheffing in te voeren voor personenwagens – L. Siquet

Le projet d’introduction d’un péage routier pour voitures particulières en Allemagne – L. Siquet

861-3 X 13.06.2015 Antwoord van het Comité van ministers

Réponse du Comité de Ministres

861-2 X 10.07.2014 Aanbeveling over de beperking van het gebruik van milieuschadelijke stoffen in de visserij en het promoten van milieuvriendelijke alternatieven

Recommandation sur la limitation de l’usage de matières écotoxiques dans la pêche et la promotion de substituts respectueux de l’environnement

861-1 X 07.11.2014 De beperking van het gebruik van milieuschadelijke stoffen in de visserij en het promoten van milieuvriendelijke alternatieven – S. Vermeulen

La limitation de l’usage de matières écotoxiques dans la pêche et la promotion de substituts respectueux de l’environnement – S. Vermeulen

860-1 X De gevolgen van de geleidelijke uitputting van de gasreservoirs in Nederland – W. Draps

Les conséquences de l’épuisement progressif des réserves de gaz aux Pays-Bas – W. Draps

859-2 X 17.11.2015 Antwoord van het Comité van ministers

Réponse du Comité de Ministres

859-1 X 10.07.2014 Aanbeveling met betrekking tot de misleidende handelspraktijken jegens bedrijven en particulieren

Recommandation relative aux pratiques commerciales trompeuses visant les entreprises et les particuliers

858-2 X 27.03.2015 Antwoord van het Comité van ministers

Réponse du Comité de ministres

858-1 X 10.07.2014 Aanbeveling over de meeneembaarheid van diploma’s en beroepskwalificaties in de Benelux

Recommandation sur la portabilité des diplômes et des compétences professionnelles dans le Benelux

857-2 X 20.06.2014 Antwoord van het Comité van ministers

Réponse du Comité de ministres

857-1 X 11.12.2013 Aanbeveling betreffende de werking van het Beneluxparlement

Recommandation relative au fonctionnement du Parlement Benelux

856-5 X 27.11.2015 Antwoord van het Comité van ministers

Réponse du Comité de ministres

856-4 X 12.06.2015 Aanbeveling betreffende de oprichting van een Benelux telecomzone

Recommandation relative à la création d’une zone de télécommunications Benelux

856-3 X 05.06.2015 Roaming : een stand van zaken – J. Van den Bergh

Roaming : l’état de la situation – J. Van den Bergh

856-2 X 11.12.2013 Aanbeveling betreffende de oprichting van een Benelux telecomzone

Recommandation relative à la création d’une zone de télécommunications Benelux

856-1 X 02.12.2013 De oprichting van een Benelux telecomzone – M. Lebrun

La création d’une zone de télécommunications Benelux – M. Lebrun

855-3 X 27.03.2015 Antwoord van het Comité van ministers

Réponse du Comité de ministres

855-2 X 11.12.2013 Aanbeveling betreffende de Beneluxsamenwerking inzake defensie

Recommandation relative à la coopération Benelux en matière de défense

855-1 X 02.12.2013 De Beneluxsamenwerking inzake defensie

La coopération Benelux en matière de défense

854-3 X 13.06.2015 Antwoord van het Comité van ministers

Réponse du Comité de ministres

854-2 X 21.06.2014 Aanbeveling over cybersecurity

Recommandation concernant la cybersécurité

854-1 X 02.09.2013 Conferentie “De bewustmaking van de burger van de risico’s van cybercrime” Luxemburg, vrijdag 26 april 2013

Conférence “La sensibilisation du public aux risques de la cybercriminalité” Luxembourg, vendredi 26 avril 2013

853-1 X 24.06.2013 Activiteitenverslag 2012

Rapport d’activités 2012

852-1 X 17.06.2013 56e gemeenschappelijk verslag over de Benelux-samenwerking op het gebied van het buitenlands beleid (1 januari – 31 december 2012)

56e rapport commun concernant la coopération Benelux dans le domaine de la politique extérieure (du 1er janvier au 31 décembre 2012)

851-3 X 13.06.2015 Antwoord van het Comité van ministers

Réponse du Comité de Ministres

851-2 X 17.06.2013 Aanbeveling met betrekking tot de bedrieglijke aanwezigheid van paardenvlees in verwerkte producten

Recommandation relative à la présence frauduleuse de viande de cheval dans des produits préparés

851-1 X 07.06.2013 De bedrieglijke aanwezigheid van paardenvlees in verwerkte producten – M. Lebrun

La présence frauduleuse de viande de cheval dans des produits préparés – M. Lebrun

850-1 X 06.03.2013 Werkbezoek aan de Belgische Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI)
Thema van het bezoek: “ Carrouselfraude “ – M. LebrunVisite de travail à l’Administration belge de l’Inspection spéciale des Impôts
Thème de la visite : “ Fraude carrousel “ – M. Lebrun
849-1 X 28.01.2013 Hoorzitting over de Fyra V250 – B.Tommelein, J. Van den Bergh

Audition relative au train Fyra V250 – B. Tommelein, J. Van den Bergh

848-1 X 11.02.2013 Conferentie “Bos en Werkgelegenheid”, Saint-Hubert, vrijdag 23 november 2012

Conférence “Forêts et Emploi”, Saint-Hubert, vendredi 23 novembre 2012

847-1 X 04.02.2013 De Trans-Europese vervoersnetweken (TEN-T) en de gevolgen ervan voor de Beneluxlanden – W. Draps

Les réseaux de transport transeuropéens (RTE-T) et leurs conséquences pour les pays du Benelux – W. Draps

846-2 X 18.03.2013 Antwoord van het Comité van ministers

Réponse du Comité de ministres

846-1 X 15.12.2012 Aanbeveling tot behoud van een flexibele, regelmatige en betaalbare treinverbinding op de lijn Brussel – Amsterdam

Recommandation tendant au maintien d’une liaison ferroviaire flexible, régulière et payable sur la ligne Bruxelles-Amsterdam

845-2 X 17.06.2013 Antwoord van het Comité van ministers

Réponse du Comité de ministres

845-1 X 15.12.2012 Aanbeveling over de sluiting van de Logistic Support Unit te Eygelshoven

Recommandation relative à la fermeture de la Logistic Support Unit d’Eygelshoven

844-4 X 27.11.2015 Aanbeveling met betrekking tot het recht op toegang van assistentiehonden

Recommandation relative au droit d’accès des chiens d’assistance

844-3 X 07.12.2013 Antwoord van het Comité van ministers

Réponse du Comité de ministres

844-2 X 15.12.2012 Aanbeveling met betrekking tot het recht op toegang van assistentiehonden

Recommandation relative au droit d’accès des chiens d’assistance

844-1 X 07.12.2012 Het recht op toegang van assistentiehonden – M. Angel

Le droit d’accès des chiens d’assistance – M. Angel

843-1 X 16.06.2012 55e gemeenschappelijk verslag over de Benelux-samenwerking op het gebied van het buitenlands beleid (1 januari – 31 december 2011)

55e rapport commun concernant la coopération Benelux dans le domaine de la politique extérieure (du 1er janvier au 31 décembre 2011)

842-2 X 20.06.2014 Antwoord van het Comité van ministers

Réponse du Comité de ministres

842-1 X 16.06.2012 Aanbeveling die ertoe strekt de rechten van de gepensioneerde grensarbeiders die een Duits rustpensioen ontvangen in het kader van de belastingprocedure te waarborgen

Recommandation visant à assurer les droits des pensionnés transfrontaliers bénéficiant d’une pension de retraite allemande, dans le cadre de la procédure d’imposition

841-6 X 12.12.2014 Antwoord van het Comité van ministers (luik sociale fraude)

Réponse du Comité de ministres (volet de la fraude sociale)

841-5 X 04.10.2014 Bespreking van het antwoord van het Comité van ministers

Examen de la réponse du Comité de ministres

841-4 X 07.12.2014 Antwoord van het Comité van ministers (luik fiscale fraude)

Réponse du Comité de ministres (volet de la fraude fiscale)

841-3 X 16.06.2012 Aanbeveling naar aanleiding van de in Den Haag op 20 april 2012 gehouden Trilaterale Conferentie over “Fiscale en sociale fraude”

Recommandation faisant suite à la Conférence trilatérale tenue à La Haye le 20 avril 2012 sur la “Fraude fiscale et sociale”

841-2 X 13.06.2012 Trilaterale conferentie “Fiscale en sociale fraude”, Den Haag, vrijdag 20 april 2012

Conférence trilatérale “La fraude fiscale et sociale”, La Haye, vendredi 20 avril 2012

841-1 X 04.06.1012 Trilaterale Conferentie over de “Fiscale en sociale fraude” van 20 april 2012.- Voorbereidende werkzaamheden – W. Draps

Conférence trilatérale sur la “Fraude fiscale et sociale” du 20 avril 2012.- Travaux préparatoires – W. Draps

840-1 X 23.04.2012 Activiteitenverslag 2011

Rapport d’activités 2011

839-1 X 20.03.2012 Jaarverslag van de Benelux Unie 2011

Rapport annuel de l’Union Benelux 2011

838-4 X 21.02.2013 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

838-3 X 27.03.2012 Aanbeveling inzake het levenseinde

Recommandation relative à la fin de vie

838-2 X 14.03.2012 Het levenseinde – M. Detiège

La fin de vie – M. Detiège

838-1 X 02.03.2012 Conferentie “Levenseinde

Conférence “Fin de vie

837-3 X 21.03.2014 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

837-2 X 27.03.2012 Aanbeveling betreffende de luchtverkeersleiding

Recommandation relative au contrôle aérien

837-1 X 27.02.2012 De luchtverkeersleiding – M. Lebrun

Le contrôle aérien – M. Lebrun

836-1 X 16.02.2012 Politiesamenwerking in de Benelux – K. Dijkhoff

La coopération policière au sein du Benelux – K. Dijkhoff

835-3 X 31.01.2013 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

835-2 X 20.12.2011 Aanbeveling Bossen en klimaat

Recommandation Forêts et climat

835-1 X 09.12.2011 Bossen en klimaat – M. Oberweis

Conservation de la forêt – M. Oberweis

834-3 X 31.01.2013 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

834-2 X 27.03.2012 Aanbeveling over nucleaire veiligheid

Recommandation relative à la sécurité nucléaire

834-1 X 08.12.2011 De nucleaire veiligheid – L. Siquet

La sécurité nucléaire – L. Siquet

833-3 X 31.01.2013 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

833-2 X 20.12.2011 Aanbeveling betreffende de grensoverschrijdende samenwerking en de synergieën tussen, enerzijds, het Beneluxparlement en het Comité van de Regio’s, en, anderzijds, tussen het Beneluxparlement en andere grensoverschrijdende samenwerkingsstructuren

Recommandation relative à la coopération transfrontalière et aux synergies entre le parlement Benelux et le Comité des Régions d’une part, et entre le parlement Benelux et d’autres structures de coopération transfrontalière, d’autre part

833-1 X 23.11.2011 Studiebezoek aan het Comité van de Regio’s van 28 oktober 2011 – L. Siquet

Visite d’étude au Comité des Régions du 28 octobre 2011 – L. Siquet

832-3 X 21.12.2012 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

832-2 X 20.12.2011 Aanbeveling betreffende de fiscale maatregelen voor energiebesparing

Recommandation concernant les  mesures fiscales en matière d’économies d’énergie

832-1 X 20.10.2011 Fiscale maatregelen voor energiebesparing – W. Draps

Les mesures fiscales en matière d’économies d’énergie – W. Draps

831-2 X 21.02.2013 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

831-1 X 18.06.2011 Aanbeveling over windenergie

Recommandation sur l’énergie éolienne

830-1 X 06.06.2011 Hoorzitting over de perspectieven met betrekking tot de verbetering

van de spoorwegverbindingen tussen de drie Beneluxlanden – R. Negri

Audition sur les perspectives d’amélioration des liaisons ferroviaires entre les trois pays du Benelux – R. Negri

829-3 X 16.06.2012 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

829-2 X 18.06.2011 Aanbeveling betreffende het aidsbeleid

Recommandation concernant la politique relative au SIDA

829-1 X 14.06.2011 Het aidsbeleid in de Benelux – J. Roegiers

La politique en matière de lutte contre le sida dans le Benelux – J. Roegiers

828-1 X 20.05.2011 54e Gemeenschappelijk verslag over de Benelux-samenwerking op het gebied van het buitenlands beleid (1 januari – 31 december 2010)

54e Rapport commun concernant la coopération Benelux dans le domaine de la politique extérieure (du 1er janvier au 31 décembre 2010)

827-1 X 10.05.2011 Jaarverslag 2010

Rapport annuel 2010

826-1 X 19.03.2011 Vijfenvijftigste gezamenlijk verslag van de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse regeringen aan de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad inzake de totstandkoming en de werking van de Economische Unie tussen de drie Staten 2010

Cinquante-cinquième rapport commun des gouvernements belge, néerlandais et luxembourgeois au Conseil interparlementaire consultatif de Benelux sur la réalisation et le fonctionnement de l’Union économique entre les trois États 2010

825-3 X 17.06.2013 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

825-2 X 18.07.2011 Conferentie Duurzame Stadsontwikkeling Brussel, 26 november 2010 – M. Oberweis

Conférence sur l’Urbanisation durable Bruxelles, le 26 novembre 2010 – M. Oberweis

825-1 X 14.12.2010 Aanbeveling betreffende de Beneluxsamenwerking op het gebied van duurzame urbanisatie

Recommandation relative à la coopération Benelux dans le domaine de l’urbanisation durable

824-4 25.04.2012 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

824-3 X 06.03.2013 De problematiek van de wegbeprijzing (kilometerheffing, Eurovignet) in Benelux-verband – W. Draps

La problématique du péage routier (la taxation au kilomètre, l’eurovignette) dans le cadre du Benelux – W. Draps

824-2 X 15.12.2010 Aanbeveling betreffende de wegbeprijzing

Recommandation concernant le péage routier

824-1 X 02.12.2010 Wegbeprijzing – M. Lebrun

Le péage routier – M. Lebrun

823-3 X 18.03.2013 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

823-2 X 15.12.2010 Aanbeveling met betrekking tot het beheer van afval

Recommandation sur la gestion des déchets

823-1 X 29.11.2010 Het afvalbeheer in de Benelux – M. Oberweis

La gestion des déchets au Benelux – M. Oberweis

822-3 X 30.06.2011 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

822-2 X 15.12.2010 Aanbeveling betreffende de intracommunautaire btw-fraude

Recommandation relative à la fraude intercommunautaire à la TVA

822-1 X 16.11.2010 Intracommunautaire btw-fraude – F. Weekers

Fraude intercommunautaire à la TVA – F. Weekers

821-1 X 13.10.2010 Jaarverslag van de Bijzondere Commissie voor het Personenverkeer 2009

Rapport annuel de la Commission spéciale pour la circulation des personnes 2009

820-1 X 03.09.2010 Verslag van het studiebezoek aan Cimalux en Step (Groothertogdom Luxemburg) op 28 juni 2010 – M. Oberweis

Rapport de la visite d’étude chez Cimalux et Step (Grand-Duché de Luxembourg) le 28 juin 2010 – M. Oberweis

819-2 X 19.03.2011 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

819-1 X 19.06.2010 Aanbeveling betreffende de 65ste verjaardag van Nobelprijswinnaar voor de Vrede, de Birmaanse opponente Aung San Ssu Kyy

Recommandation concernant le 65e anniversaire de l’opposante birmane, Prix Nobel de la Paix, Madame Aung San Ssu Kyy

818-2 X Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

818-1 X 19.06.2010 Aanbeveling betreffende de Beneluxsamenwerking op het gebied van de ruimtelijke ordening

Recommandation relative à la coopération Benelux dans le domaine de l’aménagement du territoire

817-5 X 18.03.2013 Antwoord van het Comité van Ministers op de schriftelijke vraag

Réponse du Comité de ministres à la question écrite

817-4 05.12.2011 Schriftelijke vraag van de heer Willem Draps, voorzitter van de commissie voor Financiën en Mobiliteit, aan het Comité van Ministers over het antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling betreffende de spoorverbinding

Question écrite de M. Willem Draps, président de la commission des Finances et de la Mobilité, au Comité de ministres sur la réponse du Comité de ministres à la recommandation relative aux liaisons ferroviaires

817-3 X 17.06.2011 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

817-2 X 19.06.2010 Aanbeveling betreffende de spoorverbindingen

Recommandation relative aux liaisons ferroviaires

817-1 X 09.06.2010 Hoorzitting over de infrastructuur van het spoorwegnetwerk in de Benelux en de mogelijkheden van samenwerking tussen de drie Staten – R. Negri

Audition sur l’infrastructure du réseau ferroviaire dans le Benelux et les possibilités de coopération entre les trois États – R. Negri

816-1 X 21.05.2010 53e Gemeenschappelijk verslag over de Beneluxsamenwerking op het gebied van het buitenlands beleid (1 januari – 31 december 2009)

53e Rapport commun concernant la coopération Benelux dans le domaine de la politique extérieure (du 1er janvier au 31 décembre 2009)

815-1 X 07.05.2010 Overplaatsing van Belgische gedetineerden naar de Penitentiaire Inrichting Tilburg en drugsbeleid in gevangenissen (Werkbezoek van 19 april 2010) – W. Beke

Le transfèrement de détenus belges vers l’établissement pénitentiaire de Tilburg et la politique antidrogue dans les prisons (Visite de travail du 19 avril 2010) – W. Beke

814-1 X 11.03.2010 Vierenvijftigste gezamenlijk verslag van de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse regeringen aan de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad inzake de totstandkoming en de werking van de Economische Unie tussen de drie Staten 2009

Cinquante-quatrième rapport commun des gouvernements belge, néerlandais et luxembourgeois au Conseil interparlementaire consultatif de Benelux sur la réalisation et le fonctionnement de l’Union économique entre les trois États 2009

813-1 X 11.03.2010 Het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie (1 juli-31 december 2010) – J. Roegiers

La présidence belge de l’Union européenne (1er juillet-31 décembre 2010) – J. Roegiers

812-3 X 10.12.2010 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

812-2 X 25.03.2010 Aanbeveling over grensoverschrijdende rampenbestrijding

Recommandation relative à la lutte transfrontalière contre les catastrophes

812-1 X 25.02.2010 Grensoverschrijdende rampenbestrijding (Hoorzitting van 15 januari 2010 te Weert) – F. Weekers

La lutte transfrontalière contre les catastrophes (audition du 15 janvier 2010 à Weert) – F. Weekers

811-1 X 25.02.2010 Jaarverslag 2009

Rapport annuel 2009

810-1 X 11.02.2010 Jaarverslag van de Bijzondere Commissie voor het Personenverkeer 2008

Rapport annuel de la Commission spéciale pour les circulation des personnes 2008

809-2 X 16.12.2011 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling betreffende energie en milieu, klimaat en duurzame ontwikkeling (doc. 788/1) en op de aanbeveling betreffende het gemeenschappelijke beleid in het kader van de 15e klimaatconferentie in december 2009 in Kopenhagen (doc. 809/1)

Réponse du Comité de ministres à la recommendation sur l’énergie et l’environnement, le climat et le développement durable (doc. 788/1) et à la recommandation concernant la politique commune dans le cadre de la 15ème conférence du climat a Copenhague en décembre 2009 (doc. 809/1)

809-1 X 17.12.2009 Aanbeveling betreffende het gemeenschappelijk beleid  in het kader van de 15e Klimaatconferentie in december 2009 te Kopenhagen

Recommandation concernant la politique commune dans le cadre de la 15ème Conférence du Climat à Copenhague en décembre 2009

808-2 19.03.2010 Reglement van Orde – Wijziging van de artikelen 8, 9, 32 en 33

Règlement d’ordre intérieur – Modification des articles 8, 9, 32 et 33

808-1 X 17.12.2009 Aanbeveling – Reglement van orde – Wijziging van artikel 15, eerste lid

Recommandation – Règlement d’ordre intérieur – Modification de l’article 15, alinéa 1er

807-2 X 16.06.2012 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

807-1 X 17.12.2009 Aanbeveling met betrekking tot sport in het onderwijs

Recommandation relative au sport dans l’enseignement

806-2 X 16.12.2011 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

806-1 X 17.12.2009 Aanbeveling met betrekking tot “de Rijdende School

Recommandation relative à “l’Ecole itinérante

805-1 X 17.12.2009 Bezoek aan de site Esch-Belval van 13 november 2009

Visite du site Esch-Belval du 13 novembre 2009

804-3 X 10.12.2010 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

804-2 X 17.12.2009 Aanbeveling betreffende de zeevisserijsector

Recommandation relative au secteur de la pêche maritime

804-1 X 03.12.2009 Werkbezoek aan de Rederscentrale te Oostende op 28 september 2009 – M. Verwilghen

Visite de travail à la Centrale des armateurs d’Ostende le 28 septembre 2009 – M. Verwilghen

803-1 X 03.12.2009 Werkbezoek aan het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom in Den Haag op 26 juni 2009 – F. Weekers

Visite de travail à l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle à La Haye du 26 juin 2009 – F. Weekers

802-2 X 16.06.2012 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

802-1 X 17.06.2009 Aanbeveling met betrekking tot de follow-up van de

mobiliteit van studenten en arbeid en de wederzijdse erkenning van diploma’s

Recommandation relative au suivi de la mobilité des étudiants et du travail et à la reconnaissance mutuelle des diplômes

801-2 X 30.05.2011 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

801-1 X 17.06.2009 Aanbeveling met betrekking tot beroepsopleiding en vestigingsvereisten

Recommandation relative à la formation professionnelle et aux conditions d’établissement

800-1 X 20.06.2009 Overleg met een afvaardiging van de Landtag van Noordrijn-Westfalen (11 mei 2009)

Entretien avec une délégation du Parlement de la Rhénanie du nord-Westphalie (11 mai 2009)

799-1 X 09.06.2009 Het Pentalateraal Energie Forum & Gas Platform – G. Bossuyt

Le Forum pentalatéral de l’Energie et la Plate-forme Gaz – G. Bossuyt

798-1 X 20.05.2009 Werkbezoek aan de kerncentrale van Tihange – Ch. Collignon

Visite de travail à la centrale nucléaire de Tihange – Ch. Collignon

797-4 X 25.03.2010 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

797-3 X 17.06.2009 Aanbeveling betreffende de ondertekening in 2009 van het Ambulanceverdrag tussen België en Nederland

Recommandation relative à la signature en 2009 d’un Traité sur le transport par ambulance entre la Belgique et les Pays-Bas

797-2 X 26.06.2009 Bespreking van het drieënvijftigste gezamenlijk verslag – J. Schinkelshoek

Discussion du cinquente-troisième rapport commun – J.  Schinkelshoek

797-1 X 20.05.2009 Drieënvijftigste gezamenlijk verslag van de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse regeringen aan de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad inzake de totstandkoming en de werking van de Economische Unie tussen de drie Staten 2008

Cinquante-troisième rapport commun des gouvernements belge, néerlandais et luxembourgeois au Conseil interparlementaire consultatif de Benelux sur la réalisation et le fonctionnement de l’Union économique entre les trois États 2008

796-1 X 20.04.2009 Jaarverslag 2008

Rapport annuel 2008

795-2 X 13.12.2009 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

795-1 X Aanbeveling over de grensoverschrijdende infrastructurele dossiers

Recommandation sur les dossiers infrastructurels transfrontaliers

794-4 X 24.06.2010 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

794-3 X Aanbeveling over de rechtstreekse en geautomatiseerde raadpleging

Recommandation relative à la consultation directe et automatisée du registre des immatriculations des véhicules

794-2 X Aanbeveling over grensoverschrijdend politieel optreden

Recommandation relative aux interventions policières transfrontalières

794-1 X X 06.03.2009 Grensoverschrijdend politieel optreden” – C. Haubrich-Gooskens

Interventions policières transfrontalières” – C. Haubrich-Gooskens

793-4 X 13.12.2009 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

793-3 X 13.12.2009 Commercieel draagmoederschap – hoorzitting van 27 november 2009 – W. Beke

La maternité de substitution – audition du 27 novembre 2009 – W. Beke

793-2 X Aanbeveling

Recommandation

793-1 X X 06.03.2009 Commercieel draagmoederschap en de bestraffing ervan – W. Beke

La maternité de substitution à des fins commerciales et la répression de cette pratique – W. Beke

792-2 X 31.03.2009 Bespreking van het 52e verslag – M. Detiège

Discussion du 52e rapport – M. Detiège

792-1 X 20.02.2009 52e Gemeenschappelijk verslag over de Beneluxsamenwerking op het gebied van het buitenlands beleid (1 januari – 31 december 2008)

52e Rapport commun concernant la coopération Benelux dans le domaine de la politique extérieure (du 1er janvier au 31 décembre 2008)

791-1 /
790-2 X 19.03.2011 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

790-1 X 17.12.2008 Aanbeveling betreffende de financiële crisis

Recommandation relative à la crise financière

789-2 X Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

789-1 X 17.12.2008 Aanbeveling over de cabotage over de weg

Recommandation sur le cabotage routier

788-3 X 16.12.2011 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling betreffende energie en milieu, klimaat en duurzame ontwikkeling (doc. 788/1) en op de aanbeveling betreffende het gemeenschappelijke beleid in het kader van de 15e klimaatconferentie in december 2009 in Kopenhagen (doc. 809/1) : zie doc. 809/2

Réponse du Comité de ministres à la recommendation sur l’énergie et l’environnement, le climat et le développement durable (doc. 788/1) et à la recommandation concernant la politique commune dans le cadre de la 15ème conférence du climat a Copenhague en décembre 2009 (doc. 809/1) : voir doc. 809/2

788-2 X 15.02.2009 Energie, leefmilieu en biodiversiteit – Het Beneluxparlement tegenover de uitdagingen van een duurzaam beleid van de Europese Unie, Luxemburg, 24 en 25 oktober 2008

Energie, environnement et biodiversité – Le Parlement Benelux face aux défis d’une politique durable de l’Union européenne, Luxembourg, les 24 et 25 octobre 2008

788-1 X Aanbeveling betreffende energie en milieu, klimaat en duurzame ontwikkeling

Recommandation sur l’énergie et l’environnement, le climat et le développement durable

787-2 X 13.12.2009 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

787-1 X Aanbeveling over de implementatie van het Bologna-proces

Recommandation relative à la mise en oeuvre du processus de Bologne

786-7 13.12.2009 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

786-6 13.12.2009 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

786-5 X 17.06.2009 Aanbeveling betreffende de herziening van de Overeenkomst nopens de instelling van “een Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad” van 5 november 1955

Recommandation relative à la révision de la Convention instituant “un Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux” du 5 novembre 1955

786-4 05.06.2009 Voorstel tot herziening van de Instellingsovereenkomst van 05.11.1955

Proposition de révision de la Convention d’institution du 05.11.1955

786-3 13.03.2009 Het nieuwe Beneluxverdrag 2008 en de herziening van de Instellingsovereenkomst 1955 en van het reglement van orde van de Interparlementaire Beneluxraad – Verklaring van de heer Bart Tommelein, voorzitter

Le Nouveau Traité Benelux 2008 et la révision de la Convention d’institution 1955 et du règlement d’ordre intérieur du Conseil interparlementaire de Benelux – Déclaration de M. Bart Tommelein, président

786-2 X 17.12.2008 Aanbeveling over het nieuwe Beneluxverdrag

Recommandation sur le nouveau Traité Benelux

786-1 X 08.12.2008 Het nieuwe Beneluxverdrag (ondertekend in Den Haag op 17 juni 2008) – B. Tommelein

Le nouveau Traité Benelux (signé à La Haye le 17 juin 2008) – B. Tommelein

785-1 X 24.11.2008 Drugsbeleid – werkbezoek aan Terneuzen – N. Quik-Schuijt

La politique en matière de drogues – visite de travail à Terneuzen – N. Quik-Schuijt

784-1 X 03.10.2008 Studiebezoek aan de fabriek ArcelorMittal te Belval (Groothertogdom Luxemburg) – M. Oberweis

Visite d’études à l’usine ArcelorMittal à Belval (Grand-Duché de Luxembourg) – M. Oberweis

783-3 X 13.12.2009 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

783-2 X 17.12.2008 Aanbeveling over de jacht

Recommandation relative à la chasse

783-1 X 07.11.2008 De jacht in de Benelux – D. Senesael en L. Sevenhans

La chasse dans le Benelux – D. Senesael et L. Sevenhans

782-5 X 25.04.2012 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

782-4 X 19.06.2010 Aanbeveling inzake wegbeprijzing

Recommandation relative au péage routier

782-3 Wegbeprijzing – W. Draps

Le péage routier – W. Draps

782-2 X 20.11.2008 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

782-1 X Aanbeveling inzake wegbeprijzing

Recommandation relative au péage routier

781-3 X 12.12.2011 De voedselveiligheid – P. Peters

La sécurité alimentaire – P. Peters

781-2 X 03.09.2010 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

781-1 X 13.06.2008 Aanbeveling over de voedselveiligheid

Recommandation sur la sécurité alimentaire

780-3 X 25.03.2010 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

780-2 X 12.11.2008 Werkbezoek aan het Bureau voor Euregionale Samenwerking (BES) te Maastricht – F. Weekers

Visite de travail au Bureau de Coopération Eurégionale (BCE) à Maastricht – F. Weekers

780-1 X Aanbeveling over het Bureau voor Euregionale Samenwerking (BES) te Maastricht

Recommandatiion relative au Bureau de Coopération Eurégionale (BCE) à Maastricht

779-1 X 30.06.2008 De Beneluxsamenwerking binnen de NAVO
Ontmoeting met de permanente vertegenwoordigers van de Beneluxlanden
bij de NAVO – L. BlomLa coopération Benelux au sein de l’OTAN
Rencontre avec les représentants permanents des pays du Benelux
auprès de l’OTAN – L. Blom
778-1 X 27.05.2008 De bestrijding van mensenhandel (Hoorzitting van 21 maart 2008) – F. Weekers

La lutte contre le trafi c d’êtres humains (Audition du 21 mars 2008) – F. Weekers

777-5 X 10.06.2008 Verslag van de Bijzondere Commissie voor het Personenverkeer

Rapport de a Commission spéciale pour la Circulation des Persones

777-4 X  09.06.2008 Bespreking van het tweënvijftigste gezamenlijk verslag – F. Braz

Discussion du cinquente-deuxième rapport commun – F. Braz

777-1 X 29.05.2008 Tweeënvijftigste gezamenlijk verslag van de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse Regeringen aan de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad inzake de totstandkoming en de werking van de Economische Unie tussen de drie Staten 2007

Cinquante-deuxième rapport commun des gouvernements belge, néerlandais
et luxembourgeois au Conseil interparlementaire consultatif de Benelux sur la réalisation et le fonctionnement de l’Union économique entre les trois
États 2007

776 X 21.04.2008 CONFERENTIE VAN 29 FEBRUARI 2008 IN TALLIN Bedreiging van het Internet

CONFÉRENCE DU 29 FÉVRIER 2008 À TALLIN La menace de l’internet

775-1 X 08.03.2008 AANBEVELING aan het Comité van Ministers over de aanpak van verdovende middelen en drugstoerisme in de Belgisch-Nederlandse grensstreek

RECOMMANDATION au Comité de Ministres relative à la lutte contre les stupéfi ants et le narcotourisme dans la région frontalière belgo-néerlandaise

774-2 X 25.02.2008 Bespreking van het Eenenvijftigste gezamenlijk verslag – Bart Tommelein

Discussion du cinquente-unième rapport commun – Bart Tommelein

774-1 X 15.02.2008 Eenenvijftigste Verslag van de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse Regeringen aan de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad over de samenwerking op het gebied van Buitenlands Beleid
1 januari 2007 – 31 december 2007Cinquante et unième rapport des gouvernements  belge, néerlandais et luxembourgeois au Conseil interparlementaire consultatif de Benelux sur la coopération dans le domaine de la politique extérieure
1er janvier 2007 – 31 décembre 2007
773-1 X 25.02.2008 «Het verbrede Europa: regionale samenwerkingsverbanden versterken de Europese Unie» Het Beneluxparlement, de Baltische Assemblee, de Noordse Raad en de uitdaging van “een politiek en ecologisch Europa” – Luc Vandenbrande en Marcel Oberweis

«L’Europe élargie: les liens régionaux de coopération renforcent l’Union européenne» Le Parlement Benelux, l’Assemblée balte, le Conseil nordique face aux défi s d’”une Europe politique et écologique” – Luc Vandenbrande et Marcel Oberweis

772-1 X 21.02.2008 Grensoverschrijdende Samenwerking bij Rampenbestrijding (Hoorzitting van 25.01.2008)

La Coopération transfrontalière en matière de lutte contre les catastrophes  (Audition du 25.01.2008)

771-1 X 30.01.2008 Jaarverslag 2007

Rapport annuel 2007

770-1 X 15.01.2008 Conferentie over Plattelandstoerisme – Clervaux, 16 en 17 februari 2007

Conférence sur le Tourisme rural – Clervaux, 16 et 17 février 2007

769-1 X 06.11.2007 Rondetafelgesprek van de commissie voor Economische Aangelegenheden,
Communicatie en Informatica van de Baltische Assemblee over de  ontwikkeling van het plattelandstoerisme in de Baltische Staten,
Valka, Letland en Valga, Estland, 7 en 8 juni 2007

Table ronde de la commission des Affaires économiques, de la Communication et de l’Informatique de l’Assemblée balte sur le tourisme rural dans les États baltes, Valka, Lettonie et Valga, Estonie, 7 et 8 juin 2007

768-2 X 09.06.2008 ANTWOORD van het Comité van Ministers op de aanbeveling betreffende
grensoverschrijdende samenwerking inzake onderwijs (doc. 760/1) en op de aanbeveling inzake erkenning van diploma’s (doc. 768/1)

REPONSE du Comité de Ministres à la recommandation relative à la coopération transfrontalière en matière d’enseignement (doc. 760/1) et à la recommandation relative à la reconnaissance des diplômes (doc. 768/1)

768-1 X 30.06.2007 AANBEVELING over de erkenning van diploma’s

RECOMMANDATION relative à la reconnaissance de diplômes

767-7 X 29.08.2008 ANTWOORD van het Comité van Ministers op de Aanbeveling betreffende een geïntegreerd veiligheidsbeleid in het kader van het Senningen-overleg
en betreffende de meerwaarde van Benelux in een zich uitbreidende EU
(767/1)

REPONSE du Comité de ministres à la recommandation concernant une
politique intégrée de sécurité dans le cadre de la concertation Senningen
et concernant la plus-value du Benelux dans une UE en voie d’élargissement
(767/1)

767-6 X 28.11.2007 Bespreking van het eenenvijftigste gezamenlijk verslag – Mevr. Jamoulle

Discussion du cinquente-unième rapport commun – Mme. Jamoulle

767-5 X 26.11.2007 Bespreking van het eenenvijftigste gezamenlijk verslag – M. Braz

Discussion du cinquente-unième rapport commun – M. Braz

767-4 X 22.11.2007 Bespreking van het eenenvijftigste gezamenlijk verslag – B. Tommelein

Discussion du cinquente-unième rapport commun – B. Tommelein

767-3 X 22.11.2007 Bespreking van het eenenvijftigste gezamenlijk verslag – S. Senesael

Discussion du cinquente-unième rapport commun – S. Senesael

767-2 X  22.11.2007 Bespreking van het eenenvijftigste gezamenlijk verslag – S. Senesael

Discussion du cinquente-unième rapport commun – S. Senesael

767-1 X 18.09.2007 Eenenvijftigste gezamenlijk verslag van de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse Regeringen aan de Raadgevende Interparlementaire  Beneluxraad inzake de totstandkoming en de werking van de Economische Unie tussen de drie Staten 2006 & Verslag van de Bijzondere Commissie
voor het Personenverkeer 2006

Cinquante-et-unième rapport commun des Gouvernements belge, néerlandais et luxembourgeois au Conseil interparlementaire consultatif de Benelux sur la réalisation et le fonctionnement de l’Union économique entre les trois Etats 2006 & Rapport de la Commission spéciale pour la Circulation des Personnes 2006

765-2 X 24.03.2007 De invoering van een wegenvignet in België – Michel Lebrun

L’instauration d’une vignette routière en Belgique – Michel Lebrun

764-4 X 30.06.2007 AANBEVELING betreffende de werking van het Verdrag inzake
de Benelux-politiesamenwerking

RECOMMANDATION relative à la mise en oeuvre du traité Benelux en matière de coopération policière

764-3 X 21.05.2007 Grensoverschrijdende politiële & het Beneluxverdrag van 8 juni 2004

La coopération policière transfrontalière & le traité Benelux du 8 juin 2004

763-1 X 20.03.2007 Vijftigste verslag van België, Nederland en Luxemburg aan de Raadgevende
Interparlementaire Beneluxraad over de samenwerking op het gebied van buitenlands beleid 1 januari 2006 – 31 december 2006

Cinquantième rapport de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg au Conseil interparlementaire consultatif de Benelux sur la coopération dans le domaine de la politique extérieure 1 janvier 2006 – 31 décembre 2006

762-1 X 19.03.2007 Rapport van het rondetafelgesprek van het BA Environmental Protection
and Energy Committee en het Legal Affairs and Security Committee met
deelname van de betrokken NC- en BICC-commissies 25 – 26 januari 2007,  Daugavpils, Letland

Rapport sur la table ronde organisée par la commission Énergie et protection
de l’environnement et la commission Sécurité et affaires juridiques de l’Assemblée balte, ouverte aux commissions CN et BICC concernées 25 et 26 janvier 2007, Daugavpils, Lettonie

Top