Werking

Het Reglement van Orde

De nadere regels met betrekking tot de inrichting en de werking van het Beneluxparlement zijn vastgelegd in een Reglement van Orde dat door het Beneluxparlement wordt vastgesteld en in een Financieel Reglement.

De werktalen van het Beneluxparlement

De officiële werktalen van het Beneluxparlement zijn het Nederlands en het Frans.

Jaarprogramma’s van de commissies van het Beneluxparlement

Met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van de Benelux Unie stelt het Comité van Ministers van de Benelux Unie periodiek (vierjaarlijks) een Gemeenschappelijk Werkprogramma vast waarin de prioriteiten van de Beneluxsamenwerking worden vastgesteld.

Het krijgt nadere invulling in Jaarplannen.

Het Beneluxparlement bespreekt de Gemeenschappelijke Werkprogramma’s en de Jaarplannen in zijn commissies en in plenaire vergadering.

De Jaarplannen worden in principe besproken tijdens de laatste plenaire vergadering van het voorgaande jaar (kan ook tijdens de eerste plenaire vergadering van het lopende jaar).

De commissies bepalen jaarlijks hun werkprogramma voor het volgende jaar en brengen daarna verslag uit in dezelfde plenaire vergadering (link “Jaarprogramma’s van de commissies”).

Zij houden rekening met de prioriteiten zoals bepaald in het Gemeenschappelijk Werkprogramma en de Jaarplannen van de Benelux Unie, maar het staat hun vrij andere punten die kaderen in het werkingsdomein van het Beneluxparlement (zie hiervoor) aan de agenda te plaatsen.

De commissies en de plenaire vergadering bespreken eveneens de verslagen die de Secretaris-generaal van de Benelux Unie jaarlijks uitbrengt over de voortgang end e uitvoering van het Gemeenschappelijk Werkprogramma en de Jaarplannen.

Samenwerking met andere interparlementaire vergaderingen

Het Beneluxparlement onderhoudt structurele of occasionele contacten met andere interparlementaire assemblees binnen Europa.

Structurele contacten worden onderhouden met de Baltic Assembly (Estland, Letland, Litouwen) en met de Nordic Council (Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen, Zweden).

Een vertegenwoordiging van het Beneluxparlement woont éénmaal per jaar de plenaire vergaderingen bij van deze assemblees, en hun vertegenwoordigers wonen éénmaal per jaar de plenaire vergaderingen van het Beneluxparlement bij, in principe tijdens de zomerzitting in juni in het kader van de internationale betrekkingen, en kunnen er het woord nemen over aangelegenheden van gemeenschappelijk belang.

Vertegenwoordigers van de drie assemblees of hun commissies nemen ook deel aan conferenties en andere activiteiten van de andere assemblees met betrekking tot onderwerpen van gemeenschappelijk belang.

Naast de structurele contacten met de Baltic Assembly en de Nordic Council heeft het Beneluxparlement ook occasionele contacten met onder andere interparlementaire vertegenwoordigingen van de Visegradgroep (Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië) of de GUAM-landen (Georgië, Oekraïne, Azerbeidzjan, Moldavië).

Het Beneluxparlement onderhoudt ook contacten met aanpalende regio’s aan de buitengrenzen van de Benelux (Noord-Rijnland-Westfalen, la Grande Région, Nord-Pas-de-Calais, Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai).

http://www.baltasam.org/en/

http://www.norden.org/en/nordic-council

http://www.visegradgroup.eu/

https://www.land.nrw/de

http://www.granderegion.net/fr/index.html

http://guam-organization.org/en/node

Conferenties

Het Beneluxparlement organiseert periodiek (een of tweemaal per jaar) conferenties over thema’s van maatschappelijk belang, met medewerking van academici, vertegenwoordigers van het middenveld of van de betrokken sectoren, vertegenwoordigers van de regeringen, van de Europese Unie, enz., al naargelang het onderwerp.

Aan deze conferenties kan ook worden deelgenomen door vertegenwoordigers van de Baltic Assembly en de Nordic Council, en ook van andere interparlementaire vergaderingen (Conseil Parlementaire Interrégional* (Grande Région) of Noordrijn-Westfalen (zie hiervoor : Samenwerking met andere interparlementaire vergaderingen) voor onderwerpen van gemeenschappelijk belang.

* assemblée parlementaire consultative composée de représentants des assemblées des régions de la Grande Région : la Sarre, la Lorraine, le Grand-Duché du Luxembourg, la Rhénanie-Palatinat, la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone.

Administratieve ondersteuning

De secretaris-generaal adviseert, op verzoek of op eigen initiatief, het Bureau, het Permanent Comité, het Beneluxparlement en zijn commissies over de toepassing van de Instellingsovereenkomst en over de interne werking van het Beneluxparlement. Hij staat het Beneluxparlement, het Permanent Comité en het Bureau bij, notuleert hun beslissingen en neemt de maatregelen om ze uit te voeren. Hij ziet toe op de voortgang van de aanbevelingen van het Beneluxparlement bij de regeringen en de parlementen en heeft de leiding van het secretariaat. Hij wordt bijgestaan door de adjunct-secretaris-generaal en door de begrotingsverantwoordelijke voor het financieel en administratief beheer.

Elke nationale afvaardiging wijst haar nationale secretaris aan.

Elke commissie beschikt over een administratieve secretaris.

Het vast secretariaat van het Beneluxparlement is in Brussel gevestigd.

Secretariaat-generaal van het Beneluxparlement

 • Secretaris-generaal

mevrouw Christine Bogaert, eerste adviseur bij de Senaat (B)

+32 2 501 72 76 – christine@beneluxparl.eu

 • Adjunct-secretaris-generaal

de heer Roeland Jansoone, eerste adviseur bij de Kamer van volksvertegenwoordigers (B)

+32 2 549 80 93 – roeland@beneluxparl.eu

 • Begrotingsverantwoordelijke

de heer Gert Van der biesen, griffier van de Senaat (B)

+32 2 501 72 75 – gvdb@senate.be

 • Secretariaat

mevrouw Lieve Famaey, eerste directieassistente bij de Senaat (B)

+32 2-501 76 00 – lieve@beneluxparl.eu

mevrouw Sophie De Keukeleire, directieassistente bij de Senaat (B)

+32 2 501 76 00 – sophie@beneluxparl.eu

Griffiers

 • Nederland

mevrouw Renata Voss, griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

 • België

de heer Gert Van der biesen, griffier van de Senaat

+32 2 501 72 75 – gvdb@senate.be

 • Luxemburg

de heer Claude Frieseisen, secretaris-generaal van de Chambre des Députés

+352 466 966 1 – cfrieseisen@chd.lu

Communicatieverantwoordelijke

de heer Patrick Peremans, bestuursdirecteur bij de Senaat (B)

+32 2 501 73 37 – patrick@beneluxparl.eu

Nationale secretariaten

 • België

de heer Roeland Jansoone, eerste adviseur bij de Kamer van volksvertegenwoordigers

+32 2 549 80 93 – roeland@beneluxparl.eu

 • Nederland

de heer Bas Nieuwenhuizen, griffier Interparlementaire Betrekkingen der Staten-Generaal

+31 70 318 20 75 – b.nieuwenhuizen@tweedekamer.nl

 • Luxemburg

de heer Laurent Scheeck, Service des Relations internationales, Chambre des Députés

+35 2 466 966 – lscheeck@chd.lu

Commissiesecretariaten

 • Buitenlandse Zaken

de heer Thierry Dewaele, eerste adviseur bij de Kamer van volksvertegenwoordigers (B)

+32 2 549 84 42 – thierry.dewaele@dekamer.be

 • Financiën en Mobiliteit

mevrouw Christine De Backer, adviseur bij de Kamer van volksvertegenwoordigers (B)

+32 2 549 83 73 – christine.debacker@dekamer.be

De heer Joris Van den Bossche, adviseur bij de Kamer van volksvertegenwoordigers (B)

+32 2 549 86 00 – joris.vandenbossche@dekamer.be

 • Economie, Landbouw en Energie

de heer Laurent Scheeck, Service des Relations internationales, Chambre des Députés

+35 2 466 966 – lscheeck@chd.lu

 • Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat

X

 • Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport

X

 • Justitie en Veiligheid

mevrouw Valérie Houart, adviseur bij Senaat

+32 2 501 78 81 – vho@senate.be

 • Grensoverschrijdende Samenwerking

de heer Bas Nieuwenhuizen, griffier Interparlementaire Betrekkingen der Staten-Generaal

+31 70 318 20 75 – b.nieuwenhuizen@tweedekamer.nl