Werking

Het Reglement van Orde

De nadere regels met betrekking tot de inrichting en de werking van het Beneluxparlement zijn vastgelegd in een Reglement van Orde dat door het Beneluxparlement wordt vastgesteld en in een Financieel Reglement.

De werktalen van het Beneluxparlement

De officiële werktalen van het Beneluxparlement zijn het Nederlands en het Frans.

Jaarprogramma’s van de commissies van het Beneluxparlement

Met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van de Benelux Unie stelt het Comité van Ministers van de Benelux Unie (zie hierna : Beneluxsamenwerking en –instellingen – De instellingen van de Benelux Unie) periodiek (vierjaarlijks) een Gemeenschappelijk Werkprogramma vast waarin de prioriteiten van de Beneluxsamenwerking worden vastgesteld.

Het krijgt nadere invulling in Jaarplannen.

Het Beneluxparlement bespreekt de Gemeenschappelijke Werkprogramma’s en de Jaarplannen in zijn commissies en in plenaire vergadering.

De Jaarplannen worden in principe besproken tijdens de laatste plenaire vergadering van het voorgaande jaar (en zoniet tijdens de eerste plenaire vergadering van het lopende jaar).

De commissies bepalen jaarlijks hun werkprogramma voor het volgende jaar en brengen daarna verslag uit in dezelfde plenaire vergadering.

Zij houden rekening met de prioriteiten zoals bepaald in het Gemeenschappelijk Werkprogramma en de Jaarplannen van de Benelux Unie, maar het staat hun vrij andere punten die kaderen in het werkingsdomein van het Beneluxparlement (zie hiervoor) aan de agenda te plaatsen.

De commissies en de plenaire vergadering bespreken eveneens de verslagen die de Secretaris-generaal van de Benelux Unie jaarlijks uitbrengt over de voortgang en de uitvoering van het Gemeenschappelijk Werkprogramma en de Jaarplannen.

Samenwerking met andere interparlementaire vergaderingen

Het Beneluxparlement onderhoudt structurele of occasionele contacten met andere interparlementaire assemblees binnen Europa.

Structurele contacten worden onderhouden met de Baltic Assembly (Estland, Letland, Litouwen) en met de Nordic Council (Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen, Zweden).

Een vertegenwoordiging van het Beneluxparlement woont éénmaal per jaar de plenaire vergaderingen bij van deze assemblees, en hun vertegenwoordigers wonen éénmaal per jaar de plenaire vergaderingen van het Beneluxparlement bij, in principe tijdens de zomerzitting in juni in het kader van de agendering van de internationale betrekkingen, en kunnen er het woord nemen over aangelegenheden van gemeenschappelijk belang.

Vertegenwoordigers van de drie assemblees of hun commissies nemen ook deel aan conferenties en andere activiteiten van andere assemblees met betrekking tot onderwerpen van gemeenschappelijk belang.

Naast de structurele contacten met de Baltic Assembly en de Nordic Council heeft het Beneluxparlement ook occasionele contacten met onder andere interparlementaire vertegenwoordigingen van de Visegradgroep (Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië) of de GUAM-landen (Georgië, Oekraïne, Azerbeidzjan, Moldavië).

Het Beneluxparlement onderhoudt ook contacten met aanpalende regio’s aan de buitengrenzen van de Benelux [Noord-Rijnland-Westfalen, la Grande Région (meer bepaald met de Conseil Parlementaire Interrégional – CPI, de raadgevende parlementaire assemblee van de Grande Région, samengesteld uit leden van parlementen van de partners van de Grande Région : Saarland, Lotharingen, Groothertogdom Luxemburg, Rijnland-Palts, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitse Gemeenschap), Nord-Pas-de-Calais, Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik].

http://www.baltasam.org/en/

http://www.norden.org/en/nordic-council

http://www.visegradgroup.eu/

https://www.land.nrw/de

http://www.granderegion.net/fr/index.html

http://guam-organization.org/en/node

Conferenties

Het Beneluxparlement organiseert periodiek (een of tweemaal per jaar) conferenties over thema’s van maatschappelijk belang, met medewerking van academici, vertegenwoordigers van het middenveld of van de betrokken sectoren, vertegenwoordigers van de regeringen, van de Europese Unie, enz., naargelang het onderwerp.

Aan deze conferenties kan ook worden deelgenomen door vertegenwoordigers van de Baltic Assembly en de Nordic Council, en ook van andere interparlementaire vergaderingen (zie hiervoor : Samenwerking met andere interparlementaire vergaderingen) voor onderwerpen van gemeenschappelijk belang.

Administratieve ondersteuning

De secretaris-generaal adviseert, op verzoek of op eigen initiatief, het Bureau, het Permanent Comité, het Beneluxparlement en zijn commissies over de toepassing van de Instellingsovereenkomst en over de interne werking van het Beneluxparlement.  Hij of zij staat het Beneluxparlement, het Permanent Comité en het Bureau bij, notuleert hun beslissingen en neemt de maatregelen om ze uit te voeren.  Hij of zij ziet toe op de voortgang van de aanbevelingen van het Beneluxparlement bij de regeringen en de parlementen en heeft de leiding van het secretariaat.  Hij of zij wordt bijgestaan door de adjunct-secretaris-generaal en door de begrotingsverantwoordelijke voor het financieel en administratief beheer.

Elke nationale afvaardiging wijst haar nationale secretaris aan.

Elke commissie beschikt over een administratieve secretaris.

Het vast secretariaat van het Beneluxparlement is in Brussel gevestigd.

 

Secretariaat-generaal van het Beneluxparlement

Secretaris-generaal

mevrouw Christine Bogaert, eerste adviseur bij de Senaat

+32 2 501 72 76 – cb@senate.be

 

Adjunct-secretaris-generaal

de heer Roeland Jansoone, eerste adviseur bij de Kamer van volksvertegenwoordigers

+32 2 549 80 93 – roeland.jansoone@dekamer.be

 

Begrotingsverantwoordelijke

de heer Gert Van der biesen, griffier van de Senaat

+32 2 501 72 75 – gvdb@senate.be

 

Secretariaat – secr@beneluxparl.eu

mevrouw Sophie De Keukeleire, directieassistente bij de Senaat

+32 2 501 76 00 – sdk@senate.be

mevrouw Nathalie Vansippe, eerste secretaresse

+32 2-501 76 00 – nava@senate.be

 

Griffiers

 • Nederland

De heer Peter Oskam, Griffier Tweede Kamer

Griffier@tweedekamer.nl

De heer Remco Nehmelman, Griffier Eerste Kamer

Griffier@eerstekamer.nl

 • België

de heer Gert Van der biesen, griffier van de Senaat

+32 2 501 72 75 – gvdb@senate.be

 • Luxemburg

de heer Laurent Scheeck, secretaris-generaal van de Chambre des Députés

+352 466 966-206 – lscheeck@chd.lu

 

Communicatieverantwoordelijke

mevrouw Julie Hubin, adviseur communicatie

+32 2 501 76 14 – jhu@senate.be

de heer Tim De Bondt, afdelingshoofd communicatie

+32 2 501 77 80 – tdb@senate.be

 

Nationale secretariaten

 • België

de heer Roeland Jansoone, eerste adviseur bij de Kamer van volksvertegenwoordigers

+32 2 549 80 93 – roeland@beneluxparl.eu

 

 • Nederland

Mevrouw Femmy Bakker-de Jong, nationaal secretaris Nederlandse delegatie, griffier Interparlementaire Betrekkingen

+31 70 318 2077 – F.Bakker@tweedekamer.nl

 

 • Luxemburg

de heer Yves Carl

+352 466 966-250 – ycarl@chd.lu

 

Commissiesecretariaten

 • Buitenlandse Zaken

mevrouw Valérie Houart,  eerste adviseur bij de Senaat

+32 2 501 7881 – vho@senate.be

 

 • Financiën en Mobiliteit

de heer Joris Van Den Bossche, eerste directieraad bij de Kamer van volksvertegenwoordigers

+32 2 549 86 00 – joris.vandenbossche@dekamer.be

 

 • Economie, Landbouw en Energie

De heer Yves Carl, Chambre des Députés Luxembourg

+352 466 966-250 – ycarl@chd.lu

 

 • Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat

mevrouw Laura Blom, Adjunct-griffier commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid – Tweede Kamer der Staten-Generaal

+31(0)70-318 2085 – l.b.blom@tweedekamer.nl

 

 • Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport

de heer Koen Brynaert, eerste directieraad bij de Senaat

+32 2 501 75 27 – kb@senate.be

 

 • Justitie en Veiligheid

mevrouw Monique Christiaanse, Adjunct-griffier Interparlementaire Betrekkingen, GC Internationaal en Ruimtelijk – Staten-Generaal

+31 (0)6-25033036 – m.christiaanse@tweedekamer.nl

 • Grensoverschrijdende Samenwerking

mevrouw Iris van Tilburg, Adjunct-griffier Vaste commissie voor Digitale Zaken – Tweede Kamer der Staten-Generaal

+31 (0)6-27920460 – i.vtilburg@tweedekamer.nl

 

 • Contactgroep NRW

de heer Yann Gerges, dienst internationale betrekkingen

+352 466 966 231 – ygerges@chd.lu