Organen

De voorzitter en het Bureau

Het Beneluxparlement kiest om de twee jaar zijn Bureau voor de volgende twee jaren. Deze verkiezing vindt plaats tijdens de laatste plenaire vergadering van de lopende tweejarige periode.

Het Bureau bestaat uit een voorzitter en twee ondervoorzitters, die ieder behoren tot een andere nationale delegatie. De voorzitters worden achtereenvolgens gekozen uit de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse delegaties.

De voorzitter leidt de werkzaamheden van het Beneluxparlement, het Bureau en het Permanent Comité (zie hierna).  Hij of zij opent, schorst en sluit de vergaderingen, draagt zorg voor de naleving van het reglement, handhaaft de orde, verleent het woord en brengt de vraagpunten ter stemming.

De voorzitter vertegenwoordigt het Beneluxparlement in zijn contacten met andere instanties of met derden.

Het Bureau is belast met het dagelijkse bestuur van het Beneluxparlement.  Het vergadert telkens wanneer zijn opdracht het vereist en in elk geval vóór elke vergadering van het Permanent Comité.

De vergaderingen van het Bureau kunnen worden uitgebreid met de voorzitters van de erkende fracties en van de nationale delegaties.

Tot 31 december 2020 bestaat het Bureau van het Beneluxparlement uit

Pim van Ballekom (Nederland)

Voorzitter

pim.vanballekom@eerstekamer.nl

 

Patricia Creutz (België)

Ondervoorzitter

patricia.creutz-vilvoye@pdg.be

pacrvi@hotmail.com

www.dgparlament.be

Gusty Graas (Luxemburg)

Ondervoorzitter

ggraas@chd.lu

www.chd.lu

Het Permanent Comité

Het Permanent Comité bestaat uit de leden van het Bureau, de voorzitters van de erkende fracties, de commissievoorzitters en de voorzitters van de nationale delegaties.

Het Permanent Comité regelt de werkzaamheden van het Beneluxparlement. Het stelt de data vast van de plenaire vergaderingen en de data die gereserveerd worden voor de vergaderingen van de commissies. Het stelt de ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen op.

Op advies van het Permanent Comité kan de voorzitter aan het Beneluxparlement voorstellen te verklaren dat de bespreking van een aangelegenheid een dringend karakter heeft.

Zie: Bureau en Permanent Comité

De plenaire vergadering

Het Beneluxparlement vergadert minstens eenmaal maar in beginsel driemaal per jaar in plenaire vergadering.

De plenaire vergaderingen hebben plaats in het land van de voorzitter (in 2017 en 2018 in Den Haag, in 2019 en 2020 in Luxemburg, en vanaf 2021 in Brussel).

De plenaire vergaderingen van het Beneluxparlement zijn openbaar. Op verzoek van de voorzitter of van negen leden vergadert het Beneluxparlement met gesloten deuren voor een bepaald agendapunt.

De leden van de regeringen van de drie landen en de door hen aangewezen personen kunnen de plenaire vergaderingen van het Beneluxparlement bijwonen en er het woord nemen.

De leden van het College van Secretarissen-generaal van de Benelux Unie (zie hierna : De Benelux Unie) en de door hen aangewezen personen kunnen eveneens de plenaire vergaderingen bijwonen.

Het Beneluxparlement kan slechts geldig stemmen in plenaire vergadering indien een meerderheid van zijn leden aanwezig is en elke nationale delegatie vertegenwoordigd is in de vergadering.  De beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen.  Voor adviezen en aanbevelingen is een tweederdemeerderheid vereist.

De commissies

Het Beneluxparlement kan commissies instellen.  De commissies bestaan uit twaalf leden : vijf Belgische, vijf Nederlandse en twee Luxemburgse leden.  Leden die verhinderd zijn, kunnen zich door een ander lid van het Beneluxparlement laten vervangen.

De commissies hebben tot taak te beraadslagen en verslag uit te brengen aan de plenaire vergadering over de onderwerpen, voorstellen en voorstellen van aanbeveling die door de voorzitter of de plenaire vergadering naar hen worden verwezen of die zij op eigen initiatief agenderen.

De commissies vergaderen in de regel in Brussel op de daarvoor door het Permanent Comité gereserveerde data. Zij kunnen beslissen elders of op andere data te vergaderingen.

De vergaderingen van de commissies zijn in beginsel niet openbaar.  De leden van het Beneluxparlement kunnen met raadgevende stem deelnemen aan de vergaderingen van de commissies waarvan zij geen lid zijn.

Met het akkoord van het Permanent Comité kunnen de commissies openbare hoorzittingen organiseren.

Elke commissie heeft een voorzitter en een ondervoorzitter die bij voorkeur tot een andere nationale delegatie en een andere fractie dan de voorzitter behoort.

Het Beneluxparlement telt op dit ogenblik zeven commissies. Drie worden geleid door een Belgische voorzitter, drie door een Nederlandse voorzitter en één door een Luxemburgse voorzitter.

Zie: Commissies, Contactgroepen

 

Commissie Bevoegdheden
Grensoverschrijdende Samenwerking samenwerking in de grensgebieden
Economie, Landbouw en Energie economie, energie, consumentenbescherming, veterinaire aangelegenheden, voedselveiligheid, dierenwelzijn, innovatie en intellectuele eigendom
Financiën en Mobiliteit fiscaliteit en bestrijding van fiscale fraude, verkeer en vervoer, Euro Controle Route
Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat ruimtelijke ordening, natuur- en landschapsbescherming, milieu en klimaat
Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport cultuur, onderwijs, jeugdbeleid, sport, toerisme, sociale zaken, grensarbeid en volksgezondheid
Justitie en Veiligheid justitie, grensoverschrijdende veiligheid, politiesamenwerking en personenverkeer
Buitenlandse Zaken samenwerking met andere landen, deelstaten en regionale samenwerkingsverbanden

Er kunnen ook werkgroepen worden opgericht.