De Benelux Unie

Het Verdrag tot instelling van de Benelux Unie streeft naar de verdieping en de uitbouw van de samenwerking tussen de drie landen vanuit een dubbele hoofddoelstelling : de Benelux verder een voortrekkersrol laten vervullen binnen de Europese Unie en de grensoverschrijdende samenwerking tussen de drie landen op alle niveaus verder versterken en verbeteren.

Het Verdrag focust de samenwerking op drie thema’s :

  • het voortbestaan en de verdere ontwikkeling van een economische unie die een vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten omvat en een afgestemd beleid op economisch, financieel en sociaal gebied inhoudt;
  • de duurzame ontwikkeling die een evenwichtige economische groei, maatschappelijke bescherming en de bescherming van het milieu nastreeft;
  • de samenwerking inzake Justitie en Binnenlandse Zaken.

Met het oog op de verwezenlijking van deze doelstellingen stelt de Benelux Unie om de vier jaar een Gemeenschappelijk Werkprogramma op waarin de prioriteiten van de samenwerking worden vastgesteld.  Dat programma krijgt nadere invulling in jaarlijkse werkprogramma’s.

De samenwerking binnen de Benelux Unie richt zich momenteel op zeven kernthema’s : energie, mobiliteit, economie en kennis, leefmilieu en ruimte, sociale cohesie, veiligheid en personenverkeer, fraudepreventie.

Voor verdere informatie over de werking en de activiteiten van de Benelux Unie, zie www.benelux.int.