Aanbevelingen en antwoorden

Nr. – N° Datum – Date Opschrift – Titre
944-2 16.03.2024 AANBEVELING met betrekking tot de deelname van personen met een handicap aan het maatschappelijk leven

RECOMMANDATION relative à la participation des personnes handicapées à la vie sociale

943-1 02.12.2023 AANBEVELING betreffende tegengaan ICT gefaciliteerd geweld tegen vrouwen

RECOMMANDATION sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes facilitée par les TIC

941-1 21.06.2023 AANBEVELINGEN betreffende maatschappelijk verantwoord ondernemen/due diligence

RECOMMANDATIONS relatives à la responsabilité sociale des entreprises/due diligence

938-2 18.03.2023 AANBEVELINGEN betreffende overstromingen en waterbeheer

RECOMMANDATIONS relatives aux inondations et à la gestion de l’eau

937-1 18.03.2023 AANBEVELINGEN betreffende desinformatie (en fake news)

RECOMMANDATIONS concernant la désinformation (et les fake news)

936-3 16.03.2024 ANTWOORD van het Comité van het Benelux Comité van Ministers op de Aanbeveling inzake defensiesamenwerking in de Benelux

RÉPONSE du Comité de Ministres Benelux à la Recommandation relative à la coopération en matière de défense dans le Benelux

936-2 09.12.2022 AANBEVELING inzake defensiesamenwerking in de Benelux

RECOMMANDATION relative à la coopération en matière de défense dans le Benelux

935-1 17.06.2022 AANBEVELING Waterstof

RECOMMANDATION Hydrogène

934-2 18.06.2022 AANBEVELING Grensoverschrijdende pensioenen

RECOMMANDATION Pensions transfrontalières

933-3 09.12.2023 ANTWOORD van het Benelux Comité van Ministers op de aanbeveling met betrekking tot goederenvervoer per vrachtwagen

RÉPONSE du Comité de Ministres Benelux à la recommandation relative au transport de marchandises par camion

933-2 18.06.2022 AANBEVELING Goederen per vrachtwagen

RECOMMANDATION Transport de marchandises par camion

929-3 17.06.2023 ANTWOORD van het Benelux Comité van Ministers op de aanbeveling met betrekking tot de strijd tegen frauduleuze interimkantoren

RÉPONSE du Comité de Ministres Benelux à la recommandation relative à la lutte contre les bureaux d’intérim frauduleux

928-2 17.06.2023 ANTWOORD van het Benelux Comité van Ministers op de aanbeveling betreffende de illegale drugsindustrie en de georganiseerde criminaliteit

RÉPONSE du Comité de Ministres Benelux à la recommandation sur l’industrie illégale de la drogue et la criminalité organisée

923-2 26.03.2022 ANTWOORD van het Benelux Comité van Ministers op de aanbeveling betreffende de internationale voetbalveiligheid, aanpak racisme

RÉPONSE du Comité de Ministres Benelux à la recommandation relative à la sécurité internationale dans le football et la lutte contre le racisme

921-3 26.03.2022 ANTWOORD van het Benelux Comité van Ministers op de aanbeveling over de grensoverschrijdende samenwerking in de bestrijding van pandemieën

RÉPONSE du Comité de Ministres Benelux à la recommandation relative à la collaboration transfrontalière dans la lutte contre des pandémies

931-1 26.03.2022 AANBEVELINGEN Energietransitie en rechtvaardige transitie

RECOMMANDATIONS Transition énergétique et transition énergétique équitable

930-2 26.03.2022 AANBEVELING over de bijdrage van het Benelux Parlement aan de Conferentie over de toekomst van Europa

RECOMMANDATION sur la contribution du Parlement Benelux à la Conférence sur l’avenir de l’Europe

929-2 26.03.2022 AANBEVELING met betrekking tot de strijd tegen frauduleuze uitzendkantoren

RECOMMANDATION relative à la lutte contre les bureaux d’intérim frauduleux

928-1 11.12.2021 AANBEVELING betreffende de illegale drugsindustrie en de georganiseerde criminaliteit

RECOMMANDATION sur l’industrie illégale de la drogue et la criminalité organisée

927-2 11.12.2021 AANBEVELING met betrekking tot de grensoverschrijdende studentenmobiliteit

RECOMMANDATION relative à la mobilité transfrontalière des étudiants

926-3 11.12.2021 ANTWOORD van het Benelux Comité van Ministers op de aanbeveling betreffende de steun voor de terugkeer van de nachttreinen
vanuit de BeneluxRÉPONSE du Comité de Ministres Benelux à la recommandation relative au soutien aux retours des trains de nuit au départ du Benelux
926-2 22.06.2021 AANBEVELING betreffende de steun voor de terugkeer van de nachttreinen vanuit de Benelux

RECOMMANDATION relative au soutien aux retours des trains de nuit au départ du Benelux

923-1 19.03.2021 AANBEVELING Voorstel van aanbevelingen betreffende de internationale voetbalveiligheid, aanpak racisme

RECOMMANDATION Proposition de recommandations concernant la sécurité internationale dans le football et la lutte contre le racisme

922-2 11.12.2021 ANTWOORD van het Benelux Comité van Ministers op de aanbeveling betreffende intrafamiliaal geweld tijdens de COVID-19-crisis

RÉPONSE du Comité de Ministres Benelux à la recommandation concernant la violence intrafamiliale pendant la crise COVID-19

922-1 19.03.2021 AANBEVELING Voorstel van aanbevelingen betreffende intrafamiliaal geweld tijdens de COVID-19-crisis

RECOMMANDATION Proposition de recommandations concernant la violence intrafamiliale pendant la crise COVID-19

921-2 19.03.2021 Aanbeveling met betrekking tot de grensoverschrijdende samenwerking in de bestrijding van pandemieën

Recommandation relative à la collaboration transfrontalière dans la lutte contre des pandémies

920-2 23.03.2021 Aanbevelingen met betrekking tot de verbetering van de situatie van grenswerknemers op het vlak van mobiliteit, fiscaliteit en sociale
zekerheid, in het bijzonder door de toekenning van een specifiek statuut aan de afstandskantorenRecommandation relative à l’amélioration de la situation des travailleurs frontaliers sur le plan de la mobilité, de la fiscalité et de la sécurité sociale, en particulier par l’octroi d’un statut spécifique aux bureaux à distance
911-3 10.12.2022 ANTWOORD van het Benelux Comité van Ministers op de aanbeveling betreffende duurzame landbouw in de Benelux

RÉPONSE du Comité de Ministres Benelux à la recommandation relative à l’agriculture durable dans le Benelux

911-2 19.06.2021 Aanbeveling betreffende duurzame landbouw in de Benelux

Recommandation relative à l’agriculture durable dans le Benelux

911-1 09.06.2021 AANBEVELING betreffende duurzame landbouw in de Benelux

RECOMMANDATION relative à l’agriculture durable dans le Benelux

909-2 19.06.2021 ANTWOORD van het Benelux Comité van Ministers op de aanbeveling 909/1 betreffende de Benelux als digitale voorloper in de EU

RÉPONSE du Comité de Ministres Benelux à la recommandation 909/1 relative au Benelux en tant que précurseur numérique dans l’UE

909-1 7.02.2020 Aanbeveling De Benelux als digitale voorloper in de EU

Recommandation Le Benelux en tant que précurseur numérique dan l’UE

908-2 11.06.2020 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling 908/1 betreffende de aanpak van mensenhandel in de virtuele wereld (doc. 908/01)

Réponse du Comité de Ministres à la recommandation 908/1 concernant la lutte contre la traite des êtres humains dans le monde virtuel
(doc. 908/01)

908-1 16.12.2019 Aanbeveling betreffende de aanpak van mensenhandel in de virtuele wereld

Recommandation concernant la lutte contre la traite des êtres humains dans le monde virtuel

906-1 15.06.2019 Aanbeveling betreffende de arbeidsmobiliteit in de Benelux

Recommandation relative à la mobilité du travail dans le Benelux

905-1 22.03.2019 Aanbeveling betreffende waterstofeconomie gezien het mogelijke potentieel bij de energietransitie

Recommandation sur l’économie de l’hydrogène à la lumière du potentiel qu’elle renferme dans le cadre de la transition énergétique

903-3 17.07.2020 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling betreffende de circulaire economie

Réponse du Comité de Ministres à la recommandation relative à l’économie circulaire

903-2 1.12.2018 Aanbeveling betreffende de circulaire economie

Recommandation relative à l’économie circulaire

902-2 15.06.2019 Antwoord van het Comité van ministers op de aanbeveling 902/1 over de promotie en uitbreiding van uitzonderingszones in de drie lidstaten van de Benelux

Réponse du Comité de Ministres à la recommandation 902/1 relative à la promotion et l’extension de zones d’exception dans les trois États membres du Benelux

902-1 1.12.2018 Aanbeveling over de promotie en uitbreiding van uitzonderingszones in de drie lidstaten van de Benelux

Recommandation relative à la promotion et l’extension de zones d’exception dans les trois États membres du Benelux

901-2 28.05.2020 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling over de aanpak van geweld tegen vrouwen in de drie lidstaten van de Benelux

Réponse du Comité de Ministres à la recommandation sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes dans les trois États membres du Benelux

901-1 1.12.2018 Aanbeveling over de aanpak van geweld tegen vrouwen in de drie lidstaten van de Benelux

Recommandation relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes dans les trois États membres du Benelux

899-3
9.09.2019 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling 899/2 met betrekking tot de bevordering van vrachtvervoer per spoor binnen de Benelux

Réponse du Comité de Ministres à la recommandation 899/2 relative à la stimulation du transport de marchandises par chemin de fer dans le Benelux

899-2 25.06.2018 Aanbeveling met betrekking tot de bevordering van vrachtvervoer per spoor binnen de Benelux

Recommandation relative à relative à la stimulation du transport de marchandises par chemin de fer dans le Benelux

898-3 07.12.2019 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling 898/2 met betrekking tot zelfrijdende auto’s

Réponse du Comité de Ministres à la recommandation 898/2 relative aux voitures autonomes

898-2 25.06.2018 Aanbeveling met betrekking tot zelfrijdende auto’s

Recommandation relative aux voitures autonomes

897-3 22.03.2019 Antwoord van het Comité van Ministers op de Aanbeveling 897/2 over de gevolgen van Brexit voor de Benelux

Réponse du Comité de Ministres à la Recommandation 897/2 relative aux conséquences du Brexit pour le Benelux

 897-2 1.12.2018 Aanbeveling over de gevolgen van Brexit voor de Benelux

Recommandation relative aux conséquences du Brexit pour le Benelux

896-3 22.03.2019 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling 896/2 betreffende de politiesamenwerking in de drie lidstaten van de Benelux inzake de grensoverschrijdende drugsproblematiek

Réponse du Comité de Ministres à la recommandation 896/2 relative à la coopération policière dans les trois États membres du Benelux dans le cadre de la problématique transfrontalière de la drogue

896-2 16.06.2018 Aanbeveling betreffende de politiesamenwerking in de drie lidstaten van de Benelux inzake de grensoverschrijdende drugsproblematiek

Recommandation relative à la coopération policière dans les trois États membres du Benelux dans le cadre de la problématique transfrontalière de la drogue

895-3 22.03.2019 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling 895/2 betreffende de weesgeneesmiddelen

Réponse du Comité de Ministres à la recommandation 895/2 concernant les médicaments orphelins

895-2 16.06.2018 Aanbeveling betreffende de weesgeneesmiddelen

Recommandation concernant les médicaments orphelins

894-3 07.12.2019 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling 894/2 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de Benelux

Réponse du Comité de Ministres à la recommandation 894/2 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le Benelux

894-2 29.03.2018 Aanbeveling betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de Benelux

Recommandation relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le Benelux

892-2 22.03.2019 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling 892/1 betreffende de Benelux-samenwerking op het gebied van het management van incidenten rond voedselveiligheid, gevolg gevend aan de fipronilcrisis

Réponse du Comité de Ministres à la recommandation 892/1 relative à la coopération Benelux dans le domaine de la gestion des incidents touchant à la sécurité alimentaire, suite à la crise du fipronil

892-1 25.11.2017 Aanbeveling betreffende de Benelux-samenwerking op het gebied van het management van incidenten rond voedselveiligheid, gevolg gevend aan de fipronilcrisis

Recommandation relative à la coopération Benelux dans le domaine de la gestion des incidents touchant à la sécurité alimentaire, suite à la crise du fipronil

 891-3 1.12.2018 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling 891/2 betreffende de sociale rechten van de grensarbeiders

Réponse du Comité de Ministres à la recommandation 891/2 relative aux droits sociaux des travailleurs transfrontaliers

891-2 24.11.2017 Aanbeveling betreffende de sociale rechten van de grensarbeiders

Recommandation relative aux droits sociaux des travailleurs transfrontaliers

890-3
16.09.2019 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling 890/2 met betrekking tot duurzame mobiliteit

Réponse de Comité de Ministres à la recommandation 890/2 sur la mobilité durable

890-2 24.11.2017 Aanbeveling met betrekking tot duurzame mobiliteit

Recommandation relative à la mobilité durable

889-3 16.06.2018 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling 889/2 over grensoverschrijdende spoorwegverbindingen in de Benelux en Noordrijn-Westfalen, met bijzondere aandacht voor de positie van het programma Eurekarail

Réponse du Comité de Ministres à la recommandation 889/2 relative aux liaisons ferroviaires transfrontalières dans le Benelux et la Rhénanie du Nord-Westphalie, avec une attention particulière pour le programme Eurekarail

889-2 24.11.2017 Aanbeveling over grensoverschrijdende spoorwegverbindingen in de Benelux en Noordrijn-Westfalen, met bijzondere aandacht voor de positie van het programma Eurekarail

Recommandation relative aux liaisons ferroviaires transfrontalières dans le Benelux et la Rhénanie du Nord-Westphalie, avec une attention particulière pour le programme Eurekarail

888-3 16.11.2018 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling 888/2 betreffende de patiëntenmobiliteit en grensoverschrijdende zorg

Réponse du Comité de Ministres à la recommandation 888/2 relative à la mobilité des patients et aux soins transfrontaliers

888-2 17.06.2017 Aanbeveling betreffende de patiëntenmobiliteit en grensoverschrijdende zorg

Recommandation relative à la mobilité des patients et aux soins transfrontaliers

887-3 01.12.2017 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling betreffende de samenwerking op het vlak van controle van het luchtvaartverkeer (doc. 887/2)

Réponse du Comité de Ministres à la recommandation relative à la coopération en matière de contrôle du transport aérien (doc. 887/2)

887-2 17.06.2017 Aanbeveling betreffende de samenwerking op het vlak van controle op het luchtvaartverkeer

Recommandation relative à la coopération dans le domaine du contrôle du traffic aérien

885-2 16.06.2018 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling 885/1 inzake de strijd tegen de malafide handel in honden

Réponse du Comité de Ministres à la recommandation 885/1 relative à la lutte contre le commerce véreux de chiens

885-1 25.03.2017 Aanbeveling inzake de strijd tegen de malafide handel in honden

Recommandation relative à la lutte contre le commerce véreux de chiens

879-2 20.10.2017 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling van de Benelux Interparlementaire Assemblee inzake de sociale dumping (doc. 879/1)

Réponse du Comité de Ministres à la Recommandation du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux relative au dumping social (doc. 879/1)

879-1 25.11.2016 Aanbeveling inzake de sociale dumping

Recommandation relative au dumping social

878-2 24.03.2018 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling 878/1 met betrekking tot internationale defensiesamenwerking

Réponse du Comité de Ministres à la recommandation 878/1 relative à la coopération militaire internationale

878-1 25.11.2016 Aanbeveling met betrekking tot internationale defensiesamenwerking

Recommandation relative à la coopération militaire internationale

874-2 16.06.2018 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling 874/1 betreffende meer transparantie in de doorverkoop van toegangskaartjes en betere samenwerking in de strijd tegen de frauduleuze doorverkoop

Réponse du Comité de Ministres à la recommandation 874/1 relative à une meilleure transparence dans la revente de billets d’entrée etune coopération renforcée dans la lutte contre la revente frauduleuse

874-1 25.11.2016 Aanbeveling betreffende meer transparantie in de doorverkoop van toegangskaartjes en betere samenwerking in de strijd tegen de frauduleuze doorverkoop

Recommandation relative à une meilleure transparence dans la revente de billets d’entrée et une coopération renforcée dans la lutte contre la revente frauduleuse

873-3 14.02.2017 Antwoord van het Comité van ministers

Réponse du Comité de Ministres

873-2 18.06.2016 Aanbeveling met betrekking tot de besluiten die moeten worden getrokken uit het Fyra-debacle

Recommandation relative aux conclusions à tirer de la débâcle du Fyra

872-3 25.03.2017 Antwoord van het Comité van ministers

Réponse du Comité de Ministres

872-2 18.06.2016 Aanbeveling met betrekking tot de strijd tegen het terrorisme

Recommandation relative à la lutte contre le terrorisme

869-2 01.12.2017 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling over de bestrijding van antibioticaresistentie bij dieren (869/1)

Réponse du Comité de Ministres à la recommandation concernant la lutte contre la résistance aux antibiotiques chez les animaux (869/1)

869-1 27.11.2015 Aanbeveling over de bestrijding van antibioticaresistentie bij de dieren

Recommandation concernant la lutte contre la résistance aux antibiotiques chez les animaux

868-2 25.11.2016 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

868-1 27.11.2015 Aanbeveling over de Benelux-samenwerking in het kader van internationale events

Recommandation concernant la coopération Benelux dans le cadre d’événements internationaux

867-3 01.12.2017 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling over de bescherming van de privacy en gegevensuitwisseling (doc. 867/2)

Réponse du Comité de Ministres concernant la recommandation relative à la protection de la vie privée et à l’échange de données (doc. 867/2)

867-2 27.11.2015 Aanbeveling over de bescherming van de privacy en gegevensuitwisseling

Recommandation relative à la protection de la vie privée et l’échange de données

866-3 19.03.2016 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

866-2 13.06.2015 Aanbeveling teneinde te komen tot de opmaak van een Benelux railagenda

Recommandation en vue de la confection d’un agenda ferroviaire Benelux

865-3 19.03.2016 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

865-2 13.06.2015 Aanbeveling met betrekking tot mensenhandel

Recommandation relative à la traite des êtres humains

864-2 19.04.2017 Antwoord van het Comité van ministers

Réponse du Comité de Ministres

864-1 15.12.2014 Aanbeveling over de Benelux-samenwerking inzake octrooien

Recommandation concernant la coopération Benelux en matière de brevets

862-3 27.11.2015 Antwoord van het Comité van ministers

Réponse du Comité de Ministres

862-2 15.12.2014 Aanbeveling betreffende de voorgenomen tolheffing op het federaal Duits grondgebied voor de eigenaars van personenvoertuigen

Recommandation relative au projet d’instauration, sur le territoire fédéral allemand, d’un péage routier pour les propriétaires de véhicules particuliers

861-3 13.06.2015 Antwoord van het Comité van ministers

Réponse du Comité de Ministres

861-2 10.07.2014 Aanbeveling over de beperking van het gebruik van milieuschadelijke stoffen in de visserij en het promoten van milieuvriendelijke alternatieven

Recommandation sur la limitation de l’usage de matières écotoxiques dans la pêche et la promotion de substituts respectueux de l’environnement

859-2 17.11.2015 Antwoord van het Comité van ministers

Réponse du Comité de Ministres

859-1 10.07.2014 Aanbeveling met betrekking tot de misleidende handelspraktijken jegens bedrijven en particulieren

Recommandation relative aux pratiques commerciales trompeuses visant les entreprises et les particuliers

858-2 27.03.2015 Antwoord van het Comité van ministers

Réponse du Comité de ministres

858-1 10.07.2014 Aanbeveling over de meeneembaarheid van diploma’s en beroepskwalificaties in de Benelux

Recommandation sur la portabilité des diplômes et des compétences professionnelles dans le Benelux

857-2 20.06.2014 Antwoord van het Comité van ministers

Réponse du Comité de ministres

857-1 11.12.2013 Aanbeveling betreffende de werking van het Beneluxparlement

Recommandation relative au fonctionnement du Parlement Benelux

856-5 27.11.2015 Antwoord van het Comité van ministers

Réponse du Comité de ministres

856-4 12.06.2015 Aanbeveling betreffende de oprichting van een Benelux telecomzone

Recommandation relative à la création d’une zone de télécommunications Benelux

856-2 11.12.2013 Aanbeveling betreffende de oprichting van een Benelux telecomzone

Recommandation relative à la création d’une zone de télécommunications Benelux

855-3 27.03.2015 Antwoord van het Comité van ministers

Réponse du Comité de ministres

855-2 11.12.2013 Aanbeveling betreffende de Beneluxsamenwerking inzake defensie

Recommandation relative à la coopération Benelux en matière de défense

854-3 13.06.2015 Antwoord van het Comité van ministers

Réponse du Comité de ministres

854-2 21.06.2014 Aanbeveling over cybersecurity

Recommandation concernant la cybersécurité

851-3 13.06.2015 Antwoord van het Comité van ministers

Réponse du Comité de Ministres

851-2 17.06.2013 Aanbeveling met betrekking tot de bedrieglijke aanwezigheid van paardenvlees in verwerkte producten

Recommandation relative à la présence frauduleuse de viande de cheval dans des produits préparés

846-2 18.03.2013 Antwoord van het Comité van ministers

Réponse du Comité de ministres

846-1 15.12.2012 Aanbeveling tot behoud van een flexibele, regelmatige en betaalbare treinverbinding op de lijn Brussel – Amsterdam

Recommandation tendant au maintien d’une liaison ferroviaire flexible, régulière et payable sur la ligne Bruxelles-Amsterdam

845-2 17.06.2013 Antwoord van het Comité van ministers

Réponse du Comité de ministres

845-1 15.12.2012 Aanbeveling over de sluiting van de Logistic Support Unit te Eygelshoven

Recommandation relative à la fermeture de la Logistic Support Unit d’Eygelshoven

844-5 24.03.2018 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling 844/4 met betrekking tot het recht op toegang van assistentiehonden

Réponse du Comité de Ministres à la recommandation 844/4 relative au droit d’accès des chiens d’assistance

844-4 27.11.2015 Aanbeveling met betrekking tot het recht op toegang van assistentiehonden

Recommandation relative au droit d’accès des chiens d’assistance

843-1 07.12.2013 Antwoord van het Comité van ministers

Réponse du Comité de ministres

844-2 15.12.2012 Aanbeveling met betrekking tot het recht op toegang van assistentiehonden

Recommandation relative au droit d’accès des chiens d’assistance

842-2 20.06.2014 Antwoord van het Comité van ministers

Réponse du Comité de ministres

842-1 16.06.2012 Aanbeveling die ertoe strekt de rechten van de gepensioneerde grensarbeiders die een Duits rustpensioen ontvangen in het kader van de belastingprocedure te waarborgen

Recommandation visant à assurer les droits des pensionnés transfrontaliers bénéficiant d’une pension de retraite allemande, dans le cadre de la procédure d’imposition

841-6 12.12.2014 Antwoord van het Comité van ministers (luik sociale fraude)

Réponse du Comité de ministres (volet de la fraude sociale)

841-4 07.12.2014 Antwoord van het Comité van ministers (luik fiscale fraude)

Réponse du Comité de ministres (volet de la fraude fiscale)

841-3 16.06.2012 Aanbeveling naar aanleiding van de in Den Haag op 20 april 2012 gehouden Trilaterale Conferentie over “Fiscale en sociale fraude”

Recommandation faisant suite à la Conférence trilatérale tenue à La Haye le 20 avril 2012 sur la “Fraude fiscale et sociale”

838-4 21.02.2013 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

838-3 27.03.2012 Aanbeveling inzake het levenseinde

Recommandation relative à la fin de vie

837-3 21.03.2014 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

837-2 27.03.2012 Aanbeveling betreffende de luchtverkeersleiding

Recommandation relative au contrôle aérien

835-3 31.01.2013 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

835-2 20.12.2011 Aanbeveling Bossen en klimaat

Recommandation Forêts et climat

834-3 31.01.2013 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

834-2 27.03.2012 Aanbeveling over nucleaire veiligheid

Recommandation relative à la sécurité nucléaire

833-3 31.01.2013 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

833-2 20.12.2011 Aanbeveling betreffende de grensoverschrijdende samenwerking en de synergieën tussen, enerzijds, het Beneluxparlement en het Comité van de Regio’s, en, anderzijds, tussen het Beneluxparlement en andere grensoverschrijdende samenwerkingsstructuren

Recommandation relative à la coopération transfrontalière et aux synergies entre le parlement Benelux et le Comité des Régions d’une part, et entre le parlement Benelux et d’autres structures de coopération transfrontalière, d’autre part

832-3 21.12.2012 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

832-2 20.12.2011 Aanbeveling betreffende de fiscale maatregelen voor energiebesparing

Recommandation concernant les  mesures fiscales en matière d’économies d’énergie

831-2 21.02.2013 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

831-1 18.06.2011 Aanbeveling over windenergie

Recommandation sur l’énergie éolienne

829-3 16.06.2012 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

829-2 18.06.2011 Aanbeveling betreffende het aidsbeleid

Recommandation concernant la politique relative au SIDA

825-3 17.06.2013 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

825-1 14.12.2010 Aanbeveling betreffende de Beneluxsamenwerking op het gebied van duurzame urbanisatie

Recommandation relative à la coopération Benelux dans le domaine de l’urbanisation durable

824-4 25.04.2012 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

824-2 15.12.2010 Aanbeveling betreffende de wegbeprijzing

Recommandation concernant le péage routier

823-3 18.03.2013 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

823-2 15.12.2010 Aanbeveling met betrekking tot het beheer van afval

Recommandation sur la gestion des déchets

822-3 30.06.2011 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

822-1 15.12.2010 Aanbeveling betreffende de intracommunautaire btw-fraude

Recommandation relative à la fraude intercommunautaire à la TVA

819-2 19.03.2011 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

819-1 19.06.2010 Aanbeveling betreffende de 65ste verjaardag van Nobelprijswinnaar voor de Vrede, de Birmaanse opponente Aung San Ssu Kyy

Recommandation concernant le 65e anniversaire de l’opposante birmane, Prix Nobel de la Paix, Madame Aung San Ssu Kyy

818-2 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

818-1 19.06.2010 Aanbeveling betreffende de Beneluxsamenwerking op het gebied van de ruimtelijke ordening

Recommandation relative à la coopération Benelux dans le domaine de l’aménagement du territoire

817-3 17.06.2011 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

817-2 19.06.2010 Aanbeveling betreffende de spoorverbindingen

Recommandation relative aux liaisons ferroviaires

812-3 10.12.2010 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

812-2 25.03.2010 Aanbeveling over grensoverschrijdende rampenbestrijding

Recommandation relative à la lutte transfrontalière contre les catastrophes

809-2 16.12.2011 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling betreffende energie en milieu, klimaat en duurzame ontwikkeling (doc. 788/1) en op de aanbeveling betreffende het gemeenschappelijke beleid in het kader van de 15e klimaatconferentie in december 2009 in Kopenhagen (doc. 809/1)

Réponse du Comité de ministres à la recommendation sur l’énergie et l’environnement, le climat et le développement durable (doc. 788/1) et à la recommandation concernant la politique commune dans le cadre de la 15ème conférence du climat a Copenhague en décembre 2009 (doc. 809/1)

809-1 17.12.2009 Aanbeveling betreffende het gemeenschappelijk beleid  in het kader van de 15e Klimaatconferentie in december 2009 te Kopenhagen

Recommandation concernant la politique commune dans le cadre de la 15ème Conférence du Climat à Copenhague en décembre 2009

807-2 16.06.2012 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

807-1 17.12.2009 Aanbeveling met betrekking tot sport in het onderwijs

Recommandation relative au sport dans l’enseignement

806-2 16.12.2011 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

806-1 17.12.2009 Aanbeveling met betrekking tot “de Rijdende School

Recommandation relative à “l’Ecole itinérante

804-3 10.12.2010 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

804-2 17.12.2009 Aanbeveling betreffende de zeevisserijsector

Recommandation relative au secteur de la pêche maritime

802-2 16.06.2012 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

802-1 17.06.2009 Aanbeveling met betrekking tot de follow-up van de mobiliteit van studenten en arbeid en de wederzijdse erkenning van diploma’s

Recommandation relative au suivi de la mobilité des étudiants et du travail et à la reconnaissance mutuelle des diplômes

801-2 30.05.2011 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

801-1 17.06.2009 Aanbeveling met betrekking tot beroepsopleiding en vestigingsvereisten

Recommandation relative à la formation professionnelle et aux conditions d’établissement

797-4 25.03.2010 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

797-3 17.06.2009 Aanbeveling betreffende de ondertekening in 2009 van het Ambulanceverdrag tussen België en Nederland

Recommandation relative à la signature en 2009 d’un Traité sur le transport par ambulance entre la Belgique et les Pays-Bas

795-2 13.12.2009 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

795-1 Aanbeveling over de grensoverschrijdende infrastructurele dossiers

Recommandation sur les dossiers infrastructurels transfrontaliers

794-4 24.06.2010 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

794-3 Aanbeveling over de rechtstreekse en geautomatiseerde raadpleging

Recommandation relative à la consultation directe et automatisée du registre des immatriculations des véhicules

794-2 Aanbeveling over grensoverschrijdend politieel optreden

Recommandation relative aux interventions policières transfrontalières

793-4 13.12.2009 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

793-2 Aanbeveling

Recommandation

790-2 19.03.2011 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

790-1 17.12.2008 Aanbeveling betreffende de financiële crisis

Recommandation relative à la crise financière

789-2 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

789-1 17.12.2008 Aanbeveling over de cabotage over de weg

Recommandation sur le cabotage routier

788-3 16.12.2011 Antwoord van het Comité van Ministers op de aanbeveling betreffende energie en milieu, klimaat en duurzame ontwikkeling (doc. 788/1) en op de aanbeveling betreffende het gemeenschappelijke beleid in het kader van de 15e klimaatconferentie in december 2009 in Kopenhagen (doc. 809/1) : zie doc. 809/2

Réponse du Comité de ministres à la recommendation sur l’énergie et l’environnement, le climat et le développement durable (doc. 788/1) et à la recommandation concernant la politique commune dans le cadre de la 15ème conférence du climat a Copenhague en décembre 2009 (doc. 809/1) : voir doc. 809/2

788-1 Aanbeveling betreffende energie en milieu, klimaat en duurzame ontwikkeling

Recommandation sur l’énergie et l’environnement, le climat et le développement durable

787-2 13.12.2009 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

787-1 Aanbeveling over de implementatie van het Bologna-proces

Recommandation relative à la mise en oeuvre du processus de Bologne

786-6 13.12.2009 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

786-5 17.06.2009 Aanbeveling betreffende de herziening van de Overeenkomst nopens de instelling van “een Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad” van 5 november 1955

Recommandation relative à la révision de la Convention instituant “un Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux” du 5 novembre 1955

786-2 17.12.2008 Aanbeveling over het nieuwe Beneluxverdrag

Recommandation sur le nouveau Traité Benelux

783-3 13.12.2009 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

783-2 17.12.2008 Aanbeveling over de jacht

Recommandation relative à la chasse

782-5 25.04.2012 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

782-4 19.06.2010 Aanbeveling inzake wegbeprijzing

Recommandation relative au péage routier

782-2 20.11.2008 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

782-1 Aanbeveling inzake wegbeprijzing

Recommandation relative au péage routier

781-2 03.09.2010 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

781-1 13.06.2008 Aanbeveling over de voedselveiligheid

Recommandation sur la sécurité alimentaire

780-3 25.03.2010 Antwoord van het Comité van Ministers

Réponse du Comité de ministres

780-1 Aanbeveling over het Bureau voor Euregionale Samenwerking (BES) te Maastricht

Recommandation relative au Bureau de Coopération Eurégionale (BCE) à Maastricht