Samenstelling

Het Beneluxparlement telt 49 leden :

 • 21 leden van het Belgische federale parlement en de gemeenschaps- en gewestparlementen
 • 21 leden van het Nederlandse parlement (Staten-Generaal)
 • 7 leden van het Luxemburgse parlement (Chambre des Députés)

De 21 Belgische mandaten worden krachtens een protocol tussen de Belgische parlementen verdeeld als volgt :

 • 10 leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers
 • 5 leden van het Vlaams Parlement
 • 2 leden van het Parlement van de Franse Gemeenschap
 • 2 leden van het Waals Parlement
 • 1 lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
 • 1 lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

In Nederland is de verdeling als volgt :

 • 12 leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • 9 leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

In Luxemburg worden de 7 leden aangewezen door de Chambre des Députés.

De aanwijzende parlementen wijzen voor elk lid ook een plaatsvervanger aan.

Zie onder lijsten : Alfabetische lijst van de leden en van de plaatsvervangers

De leden die aangewezen zijn door de parlementen van eenzelfde land vormen nationale afvaardigingen.

Daarnaast kunnen de leden politieke of technische fracties vormen. Om een erkende fractie te vormen zijn minimum vijf leden vereist, behorend tot ten minste twee van de drie nationale afvaardigingen.

Op dit ogenblik telt het Beneluxparlement drie erkende fracties : de christelijke fractie, de liberale fractie en de socialistische fractie.

Zie: Belgische, Nederlandse en Luxemburgse Delegatie en Politieke fracties