Internationale voetbalveiligheid, drugs, post-Brexit

Tijdens de commissiedag van 12 februari kwamen drie commissies samen.

De Commissie Sociale Zaken heeft verder gewerkt aan haar aanbeveling over de Benelux samenwerking in de strijd tegen COVID-19.

De Commissie Justitie heeft een hoorzitting gehouden me de heer Max Daniel, portefeuillehouder drugs van de Nationale Politie (NL), in het kader van de werkzaamheden rond illegale drugsindustrie en georganiseerde criminaliteit. Hij legde uit dat er nog veel verbeteringen mogelijk zijn aan de samenwerking tussen de verschillende politiediensten. De uitwisseling van informatie verloopt beter en beter, maar vooral op het vlak van een gezamenlijk optreden in concrete dossiers mist hij nog synergie. De heer Daniel benadrukte nog eens dat niet het legaliseren van drugs een probleem is, maar wel de criminele organisaties die de illegale export van drugs verzorgen.

Daarnaast werd de laatste hand gelegd aan de aanbeveling van de commissie over internationale voetbalveiligheid. Deze aanbeveling zal voorgelegd worden tijdens de plenaire zitting op 19 maart 2021.  Een eerste versie van een aanbeveling over Intra-familiaal geweld tijdens de Covid-19 crisis werd door de rapporteurs voorgesteld aan de commissie en zal tijdens latere vergaderingen worden afgewerkt.

De Commissie Buitenlandse Zaken sprak met de heren Stefaan De Rynck (senior adviseur van Michel Barnier, EUhoofdonderhandelaar Brexit) en Stijn Billiet (DG MARE van de Europese Commissie) over de inhoud van het Brexit-akkoord dat eind december 2020 tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk werd afgesloten.

De heer De Rynck verwees in eerste fase naar de onderhandelingen over het globale akkoord. Hier heeft de EU met één stem gereageerd ondanks de wil van het VK om met sectoriële akkoorden te werken. Met het globale akkoord beschikt de EU nu over één  hefboom over de sectoren heen. Er worden momenteel een aantal comités opgericht voor de concrete uitvoering ervan (nl.  inzake visserij, sociale zekerheidscoördinatie, onderzoeksprogramma’s, e.a.).

Het handelsakkoord bevat onder meer maatregelen over douanesamenwerking en phyto-sanitaire controles, over samenwerking inzake luchtvaart en vrachtverkeer,  veiligheidssamenwerking en gegevensbescherming.  Er zijn bovendien afspraken gemaakt inzake diensten. Voor de kmo’s zal het een belangrijke uitdaging zijn om zich aan de nieuwe situatie aan te passen zowel inzake goederen als diensten.

In verband met de economische samenwerking wees de heer De Rynck erop dat het “Level playing field” vanaf het begin essentieel was voor de EU.  Het akkoord definieert wat onwettige overheidssteun is en verplicht het VK om een nieuwe autoriteit op te richten. EU-bedrijven kunnen bepaalde subsidies in het VK aanklagen en onrechtmatige subsidies kunnen teruggevorderd worden.

De heer Billiet gaf een overzicht van het akkoord inzake visserij en de gevolgen ervan. De Europese  vaartuigen vissen vijf à zes keer meer vis in Britse wateren als omgekeerd. De EU stond dus in een zwakkere onderhandelingspositie. Nu de Brexit een realiteit is, maakt het VK  geen deel meer uit van het gemeenschappelijk visserijbeleid en heeft het als kuststaat soevereine rechten.

In het akkoord wordt een sterke nadruk gelegd op de duurzaamheid en het volgen van wetenschappelijk advies om de visbestanden te vrijwaren. Ook de principes van non-discriminatie en tijdige notificatie aan andere partijen komen steeds terug.  De toegang tot de wateren was een heikel punt. Er is een transitieperiode tot 2026 voorzien waarbij toegang verzekerd is en er zijn onderhandelingen lopende over de “total allowable catch” .