Resultaten plenaire zitting van 16 en 17 juni 2023

Op 16 en 17 juni 2023 kwam het Benelux parlement samen voor een plenaire zitting in Maastricht. Op de agenda stonden twee thematische debatten: maatschappelijk verantwoord ondernemen en grensoverschrijdende drugscriminaliteit.

Het politiek luik van themadebat over maatschappelijk verantwoord ondernemen werd ingeleid door videoboodschappen van o.a. eurocommissaris voor Justitie Didier REYNDERS en Nederlands minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liesje SCHREINEMACHER.

Tijdens het luik over wetenschap en bedrijfsleven gaven volgende experten een uiteenzetting:

  • Harm Jan DE KLUIVER, hoogleraar ondernemingsrecht, Universiteit van Amsterdam
  • Başak BAĞLAYAN, secretaris-generaal van het Nationaal Contactpunt van de OESO Luxemburg, ministerie van Economische Zaken
  • mevrouw Ingrid DE CALUWÉ, Director Policy & Public Affairs at Pfizer NL

Tijdens de uiteenzettingen en het debat bleek dat er vanuit verschillende hoeken wordt gewacht op Europese regelgeving en dat het gelijke speelveld een grote zorg is. Ook op dit vlak kan de Benelux als proeftuin fungeren. De drie landen zijn voorstander van een ambitieus Europees plan. De OESO-richtlijnen moeten als basis gelden voor een geharmoniseerd systeem in de Europese Unie.

Het Benelux parlement heeft tijdens deze plenaire zitting aanbevelingen aangenomen betreffende maatschappelijk verantwoord ondernemen die o.a. de regeringen oproept de samenwerking te versterken zodat het EU-voorstel volledig in lijn is met de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen zodat betekenisvolle impact voor mens en milieu in productielanden bereikt wordt en een gelijk speelveld ontstaat voor alle ondernemingen in de Europese Unie.

Tekst

Daarnaast werd ook een themadebat gehouden over grensoverschrijdende drugscriminaliteit. In het eerste deel van dit debat kwam het beleid aan bod aan de hand van videoboodschappen van  mevrouw Dilan YEŞILGÖZ-ZEGERIUS, minister van Justitie en Veiligheid (Nederland) en de heer Vincent VAN QUICKENBORNE, vice-eersteminister en minister van Justitie (België).

Het tweede deel werd gewijd aan de aspecten die verband houden met politie en parket. Daarvoor kwamen drie experten aan het woord:

  • de heer Ben KÖKE, hoofd van het Bureau voor Euregionale Strafrechtelijke Samenwerking (BES)
  • dr. Math NOORTMANN, Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility
  • de heer Xander BEENHAKKERS, hoofd Operatiën en lid van de eenheidsleiding bij de Politie-eenheid Limburg

Best practices uit de Baltische landen werden eveneens besproken.

Tijdens het themadebat kwam aan het licht dat de drugsproblematiek in de grensregio’s groot blijft en hoewel er al veel vooruitgang werd geboekt op vlak van samenwerking over de grenzen heen, is er nog veel ruimte voor verbetering. Zo zit men op het terrein nog steeds te wachten op het effectief in werking treden van het Benelux politieverdrag, daarnaast bestaan er ook al samenwerking op strafrechtelijk vlak die versterkt kunnen worden met mensen en middelen en is er vraag naar meer éénvormigheid binnen de Europese Unie op het vlak van wetgeving.

Het Benelux parlement zal na het zomerreces verder werken aan het thema van de grensoverschrijdende drugscriminaliteit met het oog op het uitwerken van aanbevelingen.