Baltische assemblee: Health, Welfare and Family Committee

Op uitnodiging van de commissie Gezondheid, Welzijn en Gezin van de Baltische Assemblee heeft voorzitster Patricia Creutz op 9 en 10 juni 2022 deze vergadering in Tallinn (Estland) bijgewoond.

Op deze vergadering werd gesproken over de  gezondheidsuitdagingen in de Baltische Regio, samenwerking op het gebied van de behandeling en preventie van kanker en initiatieven van gezamenlijk projecten en aanbestedingen in de gezondheidssector.

Verschillende experten namen het woord en gaven aan wat de verschillen zijn op het gebied van opsporing en behandeling van kanker tussen de Baltische Staten en de rest van Europa. Opvallend is dat er op dat vlak een duidelijke scheidingslijn loopt tussen West- en Oost-Europa. Daarnaast liggen in vergelijkbare landen zoals Denemarken en Finland de sterftecijfers veel lager dan in de Baltische Staten. De vraag rijst dan ook wat er in de Baltische staten kan worden gedaan om deze cijfers te verbeteren.

Een van de antwoorden is een grensoverschrijdende samenwerking tussen de Baltische staten onderling, maar ook nog breder naar de Scandinavische staten. Dit kan antwoorden bieden op het vlak van doorverwijzing van patiënten die nood hebben aan gespecialiseerde behandelingen, gezamenlijk onderzoek en gezamenlijke medicijninkoop, om onder meer de kosten van dure innovatieve medicijnen die de goede behandeling van kanker mogelijk maken te drukken.

Technologische ontwikkelingen dragen eveneens bij aan betere behandelwijzen voor patiënten.

Vanuit het Benelux parlement is mevrouw Patricia Creutz, voorzitster, verder ingegaan op het belang van grensoverschrijdende samenwerking. Tijdens de COVID-pandemie werd er in het Benelux parlement gewerkt aan een aanbeveling over grensoverschrijdende samenwerking bij de bestrijding van pandemieën; de grensoverschrijdende mobiliteit van patiënten en het waarborgen van ziekenhuiscapaciteit, de gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen en medische producten en de wens om binnen de Europese Unie een voortrekkersrol te spelen door vrij verkeer van grensoverschrijdende zorg mogelijk te maken zonder administratieve of financiële belemmeringen voor patiënten en zorgprofessionals stond daarin centraal.

Het Benelux parlement en de Baltische assemblee werken nauw samen op diverse thema’s. Een mooi voorbeeld van deze succesvolle samenwerking met de Baltische staten is natuurlijk het Verdrag inzake de automatische wederzijdse erkenning van diploma’s in het hoger onderwijs tussen de Benelux-landen en de Baltische staten.

Tijdens deze vergadering kwamen weer nieuwe thema’s aan bod waar beide assemblees verder informatie kunnen uitwisselen en eventueel in de toekomst samenwerkingen opzetten.