Pensioenen, transport, waterstof, voetbal en defensie

Op 3 juni 2022 werd in Brussel opnieuw een commissiedag georganiseerd.

De Commissie Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport keurde een aanbeveling goed waarin aandacht wordt gevraagd voor de grensoverschrijdende pensioenen. Zo pleit de commissie er onder andere voor dat bij hervormingen in de pensioenwetgeving of nieuwe wetgeving inzake telewerk in de Benelux landen rekening wordt gehouden met de impact hiervan op de pensioenen van buitenlandse werknemers, ambtenaren en zelfstandigen.

De Commissie Financiën en Mobiliteit heeft de besprekingen over de aanbeveling over het goederenvervoer per vrachtwagen verdergezet. Na een aantal wijzigingen werd het voorstel aangenomen. Het zal aan de plenaire vergadering van 17 en 18 juni 2022 worden voorgelegd.

De Commissie economische zaken, energie en landbouw heeft een aanbeveling goedgekeurd over de Benelux-strategie inzake waterstof. Dit maakt deel uit van de realisatie van een klimaatneutraal Europa, de doelstelling van de Europese Commissie in de context van de Green Deal. De Europese strategie erkent het potentieel van waterstof om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Tijdens de commissievergadering van de verenigde commissies Justitie en Grensoverschrijdende samenwerking hebben de heren Verachtert (voorzitter van de werkgroep SENN-FOOT, Eerste Hoofdcommissaris Belgische Federale Politie en Benelux-verbindingsofficier) en de heer Arentsen (teamleider Centraal Informatiepunt Voetbal  van de Nederlandse Politie) een toelichting gegeven op de huidige stand van zaken met betrekking tot grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van Voetbalveiligheid en de uitwerking van het mandaat. Dit was een follow up van de aanbevelingen over Voetbalveiligheid die door het Benelux Comité van Ministers werd meegenomen bij de uitwerking van een gezamenlijke aanpak betreffende de beteugeling van wangedrag in het voetbal. Daarnaast heeft Frans Weekers, adjunct secretaris-generaal van de Benelux Unie, een toelichting gegeven op het Benelux politieverdrag.

In het kader van haar werkzaamheden betreffende “de Benelux-samenwerking op defensiegebied, de Europese dimensie van defensie en de bijdrage van de Benelux-landen aan de veiligheids- en defensie-initiatieven van de EU” heeft de Commissie Buitenlandse zaken drie deskundigen gehoord:

– Mevrouw Sophie Karlshausen, directeur bij het Belgische Ministerie van Defensie;

– De heer Tom Köller, directeur bij het ministerie van Buitenlandse Zaken van het Groothertogdom Luxemburg;

– De heer Lars Walrave, directeur bij het Nederlandse ministerie van Defensie.

De drie deskundigen gaven een overzicht van de samenwerking op defensiegebied tussen de drie Benelux-landen en rapporteerden over de successen die op dit gebied zijn geboekt, maar ook over de valkuilen die zij zijn tegengekomen.

De Benelux-samenwerking op defensiegebied is gericht op alle vormen van samenwerking en omvat de activiteiten van alle componenten. De nadruk ligt vooral op de uitwisseling van kennis, opleiding en oefeningen, maar ook de mogelijkheden van materiële samenwerking worden besproken.

De mogelijkheid van een gemeenschappelijke Benelux-vertegenwoordiging in bepaalde werkgroepen van de NAVO en de EU of het innemen van een gemeenschappelijk standpunt in strategische besprekingen wordt eveneens bestudeerd.