Plenaire zitting over economische relance

Op 10 en 11 december 2021 hield het Benelux parlement een plenaire zitting te Brussel. Klik hier voor het programma…

Op de eerste dag stond een themadebat over het economisch herstel na de coronacrisis op de agenda. In het deel over het institutionele luik gaf de heer Mathias Cormann, secretaris-generaal van de OESO, in een videoboodschap mee dat op het vlak van de economische relance de veerkracht van de KMO’s een belangrijke uitdaging wordt. Het economisch herstel verloopt ongelijk en er is een groot verschil tussen de bedrijven die erin geslaagd   zijn om een digitale omwenteling te maken en de anderen. De overstap naar een CO2-neutrale maatschappij wordt eveneens een challenge en het is belangrijk dat overheden daar de juiste investeringsplannen en steunmaatregelen voorzien.

 

Staatsecretaris voor relance en strategische investeringen (B) Thomas Derminne benadrukt in zijn videoboodschap dan weer dat COVID-crisis een grote impact heeft op de economie, maar ook een ongekende kans biedt om opnieuw te investeren in de toekomst. De wereld maakte in het verleden al veelvuldig grote energietransities mee en bereidt zich nu volop voor op de volgende.

De heer Boots van het Nederlandse ministerie Economische Zaken en Klimaat legde uit dat de economie beter en beter in staat is om om te gaan met de COVID-beperkingen. De digitaliseringsscores van de Benelux zijn goed en door de verschillende steunmaatregelen is de werkloosheidsgraad maar licht gegroeid.

In het tweede luik van het themadebat kwam de stem van de actoren op het terrein aan bod.

Meer en meer gaan stemmen op die menen dat er nood is aan een economie die meer rekening houdt met klimaat- en sociale aspecten. Dit zou de veerkracht van de economie enkel ten goede komen. Daarom pleiten de vertegenwoordigers van de sociale economie voor een echt herstelplan met een paradigmaverschuiving. De jongeren zijn er klaar voor.

De vertegenwoordigers van de horeca en het toerisme geven mee dat het voor hen belangrijk is om deze sectoren een volwaardige plaats te geven in het economisch herstelbeleid.

Op de tweede dag werden de Jaarprogramma’s 2022 van de Commissies en de begroting voor 2022 besproken en goedgekeurd.

Daarnaast werden twee aanbevelingen ter goedkeuring aan de plenaire zitting voorgelegd.

De aanbeveling over illegale drugsindustrie en georganiseerde misdaad wil de aanpak van de sterk verweven drugshandel in de Benelux aanpakken door onder meer:

– in te zetten op het gebruik van big data en artificiële intelligentie;

– zich niet te beperken tot informatie-uitwisseling tussen de verschillende betrokken diensten, maar gezamenlijke prioriteiten op te stellen

– te zorgen voor een geïntegreerde samenwerking van de verschillende actoren in Joint Investigation Teams

– meer aandacht te besteden aan de zeehavens en het vergroten van de weerbaarheid van havenwerknemers.

De aanbeveling over grensoverschrijdende studentenmobiliteit in de Benelux roept de regeringen op om de uitwisseling van binnenlandse en buitenlandse studenten te promoten. Studeren in het buitenland brengt vaardigheden en ervaringen bij die cruciaal zijn voor een actieve deelname aan de samenleving en de arbeidsmarkt en het vertrouwen in de Benelux onderwijsstelsels is groot. Daarnaast legt de aanbeveling de nadruk op het weghalen van verschillende administratieve en financiële hinderpalen waar studenten vandaag mee te maken hebben. Het Benelux parlement stelt onder meer voor om een “startpunt grensoverschrijdende studentenmobiliteit” op te zetten dat voor een betere informatieverstrekking en begeleiding van de studenten moet zorgen.

Beide aanbevelingen werden unaniem aangenomen.

De volgende plenaire vergadering van het Benelux Parlement zal doorgaan in maart 2022.