Studentenmobiliteit en fake news

Het Benelux Parlement organiseerde op 2 juli weer een commissiedag.

In de commissie voor de Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport vond een hoorzitting plaats met de vertegenwoordigers van de studentenverenigingen van de drie landen over grensoverschrijdende studentenmobiliteit. Op het gebied van huisvesting vormen de internationale studenten een kwetsbare groep en hebben ze vaak te maken met woningdiscriminatie. Naast de administratieve obstakels en de complexe regimes inzake studiefinanciering, kwam de discriminatie aan bod die buitenlandse studenten soms ondervinden op het gebied van de tarieven voor openbaar vervoer. De commissie voor de Sociale Zaken, Volksgezondheid, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport van het Benelux Parlement wenst in het najaar aanbevelingen te formuleren die aansturen op een gelijk speelveld voor de grensoverschrijdende studenten in de Benelux.

De verenigde commissies Grensoverschrijdende samenwerking en Justitie hadden ter voorbereiding van de geplande conferentie over fake news in het najaar, de heer Tom Ongena, co-rapporteur van het informatieverslag Fake News van de Belgische Senaat, uitgenodigd voor een uiteenzetting en gedachtewisseling over het onderwerp. De heer Ongena legde uit dat het fenomeen van fake news volop aanwezig is op sociale media, maar dat deze net een belangrijke informatiebron is voor jongeren. Ook in andere media is het fenomeen aanwezig. Fake news kan een bedrieiging vormen voor onze maatschappij en het is dus belangrijk om waakzaam te zijn.