Automatische erkenning diploma’s hoger onderwijs : akkoord met Baltische Staten

De Benelux-landen erkennen elkaars diploma’s hoger onderwijs al enkele jaren automatisch. Na jarenlang aandringen van het Benelux Parlement, dat hieromtrent verschillende aanbevelingen formuleerde, heeft het Comité van Ministers van de Benelux Unie op 18 mei 2015 een Beschikking aangenomen betreffende de automatische wederzijdse generieke niveauerkenning van diploma’s hoger onderwijs. Deze Beschikking werd in 2018 nog aangevuld zodat ook zgn. “associate degrees” en doctoraten voortaan automatisch erkend worden.

De Baltische Staten hebben het voorbeeld van de Benelux gevolgd: ook de Esten, Letten en Litouwers erkennen onderling elkaars diploma’s hoger onderwijs automatisch. Op die manier kan iedereen binnen de Benelux enerzijds en binnen de Baltische Staten anderzijds heel makkelijk studeren of werken in een ander land, zonder kosten of administratieve hindernissen.

Het Benelux parlement heeft een structurele samenwerking met de Baltic assembly en best practices worden op regelmatige basis uitgewisseld. De erkenning van diploma’s in beide regio’s bewijzen het nut van deze regionale samenwerkingsverbanden.

Intussen hebben de ministers bevoegd voor Hoger Onderwijs van de Benelux-landen en hun ambtsgenoten van de Baltische Staten een stap verder gezet. Zij ondertekenden op 8 november 2019 immers een intentieverklaring over de automatische erkenning van de niveaus van de diploma’s hoger onderwijs. Dit is een eerste stap naar een multilateraal verdrag tussen de Benelux en de Baltische Staten. Dat moet ertoe leiden dat in de nabije toekomst alle diploma’s hoger onderwijs uit de Benelux zonder tijdrovende procedure automatisch zullen erkend worden in de Baltische Staten – en andersom. Dat is goed nieuws voor studenten, hoger onderwijsinstellingen en bedrijven. De intentieverklaring van 8 november 2019 weerspiegelt het vertrouwen dat de Benelux-landen en de Baltische Staten hebben in de kwaliteitsgaranties en -controles van de hoger onderwijssystemen van de betrokken landen. Zij zijn op die manier voortrekkers op het vlak van de wederzijdse automatisch erkenning van diploma’s in de Europese Hogeronderwijsruimte (EHEA – European Higher Education Area). Het zijn de enige regio’s in Europa die een wettelijk afdwingbare erkenning van elkaars diploma’s hoger onderwijs hebben vastgelegd.

Het werk is echter nog niet af. De bestaande beschikkingen en het aankomende multilateraal verdrag betreffen enkel het hoger onderwijs. Het Benelux Parlement keurde op 24 maart 2018 in plenaire zitting een aanbeveling goed waarin wordt opgeroepen tot een doorgedreven harmonisering van de beroepsopleidingen en de generieke erkenning van de beroepskwalificaties van de lidstaten van de Benelux om op die manier te streven naar een eengemaakte Benelux onderwijsruimte.”