Beneluxparlement neemt deel aan trilaterale conferentie over defensiesamenwerking en cyberveiligheid

Op 21 mei 2021 werd door de Baltische Assemblee de trilaterale conferentie georganiseerd over defensiesamenwerking en cyberveiligheid.

De Baltische Staten bestrijken een groter territorium en hebben een kleinere bevolking dan de Benelux, zodat ze wel aangewezen zijn op sterke militaire samenwerking. Sinds 2014 is de behoefte aan samenwerking nog groter geworden ingevolge de Russische dreiging in Oekraïne, de hybride dreigingen en de cyberaanvallen. De rol van China op het wereldtoneel is een bijkomende factor geworden in het debat over de urgentie van Europese en Trans-Atlantische defensiesamenwerking.

Mevrouw Patricia Creutz, voorzitter van het Benelux Parlement, gaf een overzicht van de aanbevelingen van het Benelux Parlement inzake defensiesamenwerking, een topic die jaarlijks in het werkprogramma wordt opgenomen.

De heer Karl Vanlouwe, voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken van het Benelux Parlement,  stond stil bij de recente ontwikkelingen inzake Benelux-defensiesamenwerking, de initiatieven inzake gemeenschappelijke legeraankopen en de deelname van België en Nederland aan de Baltic Air Policing, de bewaking van het luchtruim van de Baltische Staten. Het bundelen van de krachten van interregionale samenwerkingsverbanden laat ons toe de kosten voor defensie efficiënt te beheersen en versterkt de relevantie van onze landen op het Europese forum.

Luitenant-kolonel Mike Lamesch, directeur van de Benelux Arms Control Agency (BACA), gaf een voorstelling van BACA dat de nationale wapenbeheersingsagentschappen van de drie landen samenvoegt. Het BACA is in België gestationeerd en voert inspecties uit van buitenlandse wapensystemen en eenheden. Daarnaast escorteert het inspecties van niet-NAVO landen. De opdrachten van het BACA vinde

n plaats in het kader van drie verdragen. Het gaat om het Verdrag inzake Conventionele Strijdkrachten in Europa, dat de hoeveelheid militair materiaal wil beperken, het OVSE-Document van Wenen, om jaarlijks informatie uit te wisselen over strijdkrachten, wapensystemen en materieel, en het Open Skies Verdrag dat, onder strikte voorwaarden, in de mogelijkheid voorziet om elkaars grondgebied te inspecteren vanuit de lucht. De fusie van de inspectiediensten levert schaalvoordelen op, waardoor capaciteit vrijkomt. BACA wordt als een goede praktijk beschouwd. De Baltische staten nemen er een voorbeeld aan. De conventionele wapencontrole kan Europees verder worden uitgewerkt.

De heer Peter Ester, Ondervoorzitter van het Benelux Parlement, gaf een toelichting bij het beleid van Nederland inzake cyberveiligheid en de Benelux-aanpak op dit gebied. 10 jaar geleden hebben de ministers van Justitie van de Benelux een intentieverklaring getekend om meer samen te werken op het gebied van cyberveiligheid. In 2014 heeft het Benelux Parlement erop gewezen dat deze samenwerking een meer formeel karakter kon krijgen. In 2017 werd dit voornemen van meer grensoverschrijdende samenwerking kracht bijgezet door meer informatiedeling, operationele samenwerking en samenwerking met Noordrijn Westfalen. Het nieuwe Benelux-politieverdrag kan de perspectieven voor meer samenwerking aangaande cyberveiligheid verdiepen.

De heer Wouter De Vriendt, die zowel lid van het Benelux Parlement is, als lid van de parlementaire assemblee van de NAVO, wees op de cyberaanval waar de Belgische Kamer onlangs het slachtoffer van was en waardoor de commissievergaderingen moesten worden stopgezet. De NAVO-assemblee besteedt sinds meer dan 10 jaar aandacht aan de cyberveiligheid en de cybercriminaliteit. De NAVO heeft duidelijk gesteld dat een schadelijke cyberaanval met een grote impact op één lid van de alliantie moet beschouwd worden als een gewapende aanvallen op alle leden, in de zin van artikel 5 van de NAVO-collectieve defensieclausule. Een pro-actieve approach is noodzakelijk op 4 domeinen: de ongeoorloofde tussenkomst in het verkiezingsproces, de cyberdesinformatiecampagnes, de inbreuken op de kritieke infrastructuur en de diefstal van de intellectuele eigendom en persoonsdata. De samenwerking tussen de NAVO en de EU is in dit opzicht erg belangrijk en wordt met de dag sterker.

Deze trilaterale conferentie was ook een unieke gelegenheid om de synergiën tussen de Baltische Assemblee, de Noordse Raad, het Benelux Parlement en de Parlementaire Assemblee van de NAVO te versterken.

Klik hier voor de video…