Gedachtewisseling met mevrouw Sophie Wilmès

Op 30 april 2021 was mevrouw Sophie WILMÈS, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel en voorzitter van het Comité van Ministers van de Benelux Unie te gast bij het Bureau van het Benelux parlement.

Er werd informeel van gedachten gewisseld over de prioriteiten van het voorzitterschap van het Comité van ministers en van het jaarprogramma van het Benelux parlement (Conferentie over de toekomst van Europa, de Benelux en de implementatie van het Brexit-reservefonds, de visie van Benelux op de handelsverdragen, Benelux-overleg over Covid-19, …).

Het Benelux parlement is in volle voorbereiding voor het organiseren van een Benelux Jongerenparlement in het najaar. Minister Wilmès steunt dit initiatief en onderstreept het belang van dit soort evenementen voor de persoonlijke ontwikkeling van jongeren.

De jarenlange traditie van internationale samenwerking (Baltic Assembly, Nordic Council, …) van het Benelux parlement kwam eveneens ter sprake en de minister is bijzonder geïnteresseerd in de thema’s die op dat  vlak aan bod zullen komen.