Plenaire zitting 19 maart 2021: internationale samenwerking tegen COVID-19

Op  vrijdag 19 maart 2021 heeft het Benelux parlement een plenaire zitting gehouden in de Belgische Senaat. Leden konden zowel fysiek, als via videoconferentie deelnemen. Programma

De voormiddag werd gewijd aan het bespreken van de recente commissiewerkzaamheden via tussentijdse verslagen van de betrokken rapporteurs. Daarnaast werd ook de aanbeveling betreffende de internationale voetbalveiligheid en de aanpak van racisme (923/1) goedgekeurd. Deze aanbeveling roept de verschillende regeringen onder andere op om werk te maken van nog betere informatie-uitwisseling, ratificatie van het Benelux politieverdrag en het uitwerken van een gezamenlijk aanpak inzake racisme en discriminatie op “social media”.

In de namiddag sprak mevrouw Sophie Wilmès, minister van Buitenlandse zaken en voorzitter van het Comité van Ministers van de Benelux Unie, de leden van het parlement toe via een videoboodschap waarin ze de drie grote prioriteiten van het Belgisch voorzitterschap van de Benelux Unie toelichtte: versterking van de interne markt, duurzaamheid van onze samenleving en veiligheid.

De leden van het Benelux parlement hielden daarna een themadebat over de internationale samenwerking in de strijd tegen COVID-19.

De heer Jan Bertels, vertegenwoordiger van de minister van Sociale zaken en volksgezondheid (B), bevestigde dat er nog verbeterpunten zijn op het vlak van de samenwerking van de ziekenhuizen. Het is volgens hem positief dat het Benelux parlement hier aandacht aan besteedt in de aanbeveling over de grensoverschrijdende samenwerking in de bestrijding van pandemieën (921/2). Een dagdagelijkse samenwerking is de basis voor een efficiënte samenwerking ingeval van crisis. Hij riep het Benelux parlement ook op om dit thema te blijven opvolgen en ook aandacht te hebben voor de problematiek van “preparedness”, dat op Benelux niveau zeer interessant kan zijn bijvoorbeeld op het vlak van stockbeheer.

De heer Marc Noppen (CEO Universitair ziekenhuis Brussel) gaf vervolgens een overzicht van de vaccinatiestrategie op het terrein. Hij legde daarbij uit dat de bescherming tegen vroege dood en hospitalisatie de hoofdbekommernis zijn. We moeten snel vaccineren om te verhinderen dat ons hele gezondheidssysteem in elkaar stort. De vaccinatiebereidheid van het verzorgend personeel is zeer wisselend en baart de heer Noppen zorgen. Informeren over vaccinatie is niet voldoende, we moeten mensen overtuigen om zich te laten vaccineren.

Mevrouw Marit Peeters, vertegenwoordigster van de minister van Justitie (B.), legt uit dat de strijd tegen intra familiaal geweld kadert in de algemene aanpak die de minister voor ogen heeft: Justitie moet sneller, menselijker en straffer worden. Dit geldt ook voor de aanpak van intra familiaal geweld. Verschillende bestaande initiatieven, zoals de uithuisplaatsing en de Family Justice Centra, worden verder uitgebreid. Een nieuwe strafwetgeving op het vlak van seksueel geweld is eveneens in de maak. Daarnaast is dit een strijd die niet enkel op het departement Justitie gestreden wordt. Een doorgedreven samenwerking van de verschillende diensten op federaal en deelstatelijk vlak, maar ook met de partnerlanden van de Benelux is noodzakelijk.

De aanbeveling over intra familiaal geweld tijdens de COVID-19 crisis werd door de plenaire zitting goedgekeurd (922/1).

Minister van Economie en Werk, Pierre-Yves Dermagne, sprak de plenaire zitting toe via videoboodschap over het telewerk. De COVID-19 crisis heeft mensen en bedrijven verplicht om zich tot het telewerk te keren. Telewerk kent zowel zijn voor- als zijn nadelen en het is bijzonder positief dat de Belgische sociale partners erin geslaagd zijn om Cao nr. 149 betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis op te stellen. Een duidelijk kader was immers noodzakelijk. De minister is dan ook verheugd met de voorstellen die aan bod komen in de aanbeveling over het telewerk van grenswerknemers van het Benelux parlement.

De aanbeveling met betrekking tot de verbetering van de situatie van grenswerknemers op het vlak van mobiliteit, fiscaliteit en sociale zekerheid, in het bijzonder door de toekenning van een specifiek statuut aan de afstandskantoren werd door de plenaire zitting goedgekeurd (920/2).

De plenaire zitting van het Benelux Parlement is opnieuw te bezichtigen via het Youtube-kanaal van de Belgische Senaat.