Nachttreinen, Drugs, intrafamiliaal geweld en klimaat

Op 5 maart 2021 heeft het Benelux parlement een commissiedag gehouden in de Belgische Senaat.

De verenigde commissies Financiën en Mobiliteit & Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat hebben de werkzaamheden verdergezet over het perspectief en de evolutie van de nachttreinen en de harmonisering van de belasting op CO2-emissies.

Karima Delli, de voorzitter van de commissie vervoer en toerisme in het Europees Parlement, hield een uiteenzetting over het onderwerp nachttreinen. Zij ging daarbij in op het juridisch kader en de manoeuvreerruimte voor lidstaten om nachttreinen te steunen.

De beide commissies stelden mevrouw Tinne Rombouts aan als rapporteur voor het onderwerp harmonisering van de belasting op CO2-emissies. Zij zal samen met rapporteur Florent verdergaan met het opstellen van een aanbeveling voor dit onderwerp en er zullen eventueel aanvullende hoorzittingen worden georganiseerd.

De Commissie Justitie en Veiligheid heeft de heer Pieter Tops, bijzonder hoogleraar ondermijningsstudies aan de Universiteit Leiden (NL) uitgenodigd in het kader van het dossier over de illegale drugsindustrie en georganiseerde criminaliteit. De heer Tops legde uit dat in Nederland een consensus bestaat over het feit dat het gedoogbeleid omtrent drugs failliet is. Hij pleit voor een gereguleerd gebruik en een door de overheid gecontroleerde productie.

De verenigde commissies Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat & Economie, Landbouw en Energie & Financiën en Mobiliteit & Sociale Zaken, Volksgezondheid en Sport zijn gestart met de voorbereiding van het themadebat klimaat voor de plenaire zitting van 18 juni 2021.

De heer Huygelen (Benelux Unie) gaf een toelichting op de werkzaamheden van de Benelux Unie op dit terrein. Mevrouw Havenga (Benelux Unie) ging specifiek in op de mogelijkheden om jongeren bij dit onderwerp te betrekken. De vier betrokken commissies zullen verdergaan met het bepalen van een invalshoek voor het themadebat en eventueel vooraf hoorzittingen organiseren.