Plenaire zitting van 2 oktober 2020

De drie hoofdthema’s van de plenaire vergadering waren: de gevolgen van Brexit voor de Benelux-landen, de Conferentie over de toekomst van Europa en de rechtsstaat, democratie en mensenrechten in het licht van de recente gebeurtenissen (Wit-Rusland).

Gevolgen van Brexit voor de Benelux-landen

Het Benelux parlement heeft de ontwikkelingen rond Brexit sinds de aankondiging ervan op de voet gevolgd en heeft meermaals de aandacht gevestigd op het belang om de negatieve gevolgen voor de Beneluxlanden tot een minimum te beperken. 

Nu de termijn voor de handelsbesprekingen nadert, blijft de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken, de heer Jean Asselborn, optimistisch over het feit dat een handelsovereenkomst nog steeds mogelijk is, maar hij erkent dat de tijd dringt. 

De verschillende sprekers waren het erover eens dat zelfs in het geval van een “no deal”, het Verenigd Koninkrijk en de Benelux-landen nog steeds nauwe banden zullen hebben en dat het belangrijk is om een nieuwe en duurzame relatie op te bouwen die gebaseerd is op respect voor beide partijen. Het Benelux parlement zal via zijn Commissie buitenlandse zaken aandacht blijven schenken aan de toekomstige ontwikkelingen op dit gebied. 

Conferentie over de toekomst van Europa

Met het oog op de uitdagingen waarvoor de Europese Unie zich momenteel gesteld ziet, hecht het Benelux parlement groot belang aan de Conferentie over de toekomst van Europa. De COVID-19-crisis heeft bepaalde problemen aan het licht gebracht en heeft ook het debat over meer of minder EU onder de bevolking weer op gang gebracht. De Conferentie moet de gelegenheid bieden om de verschillende meningen samen te brengen en de burgers in staat te stellen het toekomstige beleid van de EU vorm te geven.

Wit-Rusland

Voor dit debat had het Benelux-Parlement via een videoconferentie de collega’s van de Baltische Assemblee en de Noordse Raad uitgenodigd om de rechtsstaat, de democratie en de mensenrechten te bespreken in het licht van de recente gebeurtenissen in Wit-Rusland.

Tijdens het debat erkenden de drie interparlementaire vergaderingen het belang van de rechtsstaat en de eerbiediging van de waarden als verbinding tussen de drie interparlementaire vergaderingen.

De afgevaardigden hebben hun bezorgdheid geuit over de toegenomen polarisatie in Wit-Rusland na de presidentsverkiezingen van 9 augustus 2020. De gewelddadige onderdrukking van vreedzame demonstraties kan niet worden getolereerd.

De voorzitter van het Benelux parlement, de heer Gusty Graas, riep daarom op om de oproep tot nieuwe vrije en eerlijke verkiezingen te steunen en moedigde de Wit-Russische autoriteiten aan om een inclusieve nationale dialoog aan te gaan en de beginselen van de democratie en de mensenrechten te eerbiedigen.  

De volgende plenaire vergadering van het Beneluxparlement wordt in december 2020 in Luxemburg gehouden.