Ontmoeting met de ombudsmannen

Naar jaarlijkse traditie had een delegatie van het Benelux Parlement op 5 november een ontmoeting met de verschillende ombudsmannen in de Benelux.  De suggesties van de ombudsmannen worden geregeld opgenomen in de jaarprogramma’s van de commissies van het Benelux Parlement.

De ombudsmannen hebben gewezen op enkele successen van de grensoverschrijdende samenwerking. Zo heeft het Benelux Parlement, samen met de ombudsmannen, succesvol geijverd voor een oplossing voor grensarbeiders die na hun 65ste in België niet langer een Belgische werkloosheidsvergoeding konden ontvangen maar evenmin aanspraak konden maken op een Nederlands pensioen. Deze anomalie werd intussen rechtgezet, zodat de betrokken grensarbeiders niet langer zonder inkomen vallen.

Vele concrete problemen blijven echter bestaan, onder meer in de sociale zekerheid, waar verschillende reglementeringen niet op mekaar afgestemd zijn en de digitale toegang vanuit het buitenland vaak moeilijk blijkt, in de grensoverschrijdende mobiliteit van studenten, bij projecten die in de nabijheid van de grens worden gerealiseerd e.d.m.

Zowel het Benelux Parlement als de ombudsmannen hebben het belang van een vlotte informatiedoorstroming en van een proactief optreden benadrukt. Vaak kan immers een oplossing worden gevonden alvorens zich een probleem op een concrete manier stelt. Het Benelux Parlement zal de ombudsmannen ook regelmatig uitnodigen op de plenaire vergaderingen om een toelichting te geven bij de klachten die tot het werkdomein van het Benelux Parlement behoren.