Plenaire zitting van 15 en 16 maart 2024

Op 15 en 16 maart 2024 werd in het Provinciehuis in Zwolle de plenaire zitting van het Benelux parlement gehouden. Het centrale thema van deze zitting was de toekomst van de landbouw.

Programma…

De plenaire zitting ging van start met videoboodschappen van de verschillende bevoegde ministers uit de Benelux. Mevrouw Christianne van der Wal, Nederlands minister voor Natuur en Stikstof, was ter plekke aanwezig en gaf een uiteenzetting. De parlementsleden kregen achteraf de mogelijkheid om met haar van gedachten te wisselen. Dit gebeurde ook met Vlaams minister voor Landbouw Jo Brouns, via een videoverbinding.

Alle ministers zijn het eens over het belang van de landbouw en de nood aan een visie over voedselzekerheid en -veiligheid. Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid biedt veel mogelijkheden om de boeren te ondersteunen, maar ligt tegelijkertijd ook aan de basis van een aantal problemen. Minister van der Wal (NL) pleitte daarom voor meer ruimte voor de lidstaten om uitvoering te geven aan de Europese doelen. Mevrouw Hansen, Luxemburgs minister van landbouw, benadrukte dan weer dat het Europees beleid coherenter moet zijn.

De Benelux-landen zijn een dichtbevolkte regio, daarin verschillen we van andere Europese landen. De verschillende ministers pleiten voor een harmonisering tussen de drie landen, dit zou een vooruitgang betekenen voor onze boeren.

De vertegenwoordigers van de jongerenorganisaties getuigden over de grote onzekerheid die de jonge boeren vandaag beleven. Zij pleitten heel duidelijk voor een alomvattend, duurzaam beleid voor en met de hele sector. Jonge boeren geloven in een duurzame aanpak van de landbouw, maar ze moeten kunnen leven van hun werk en een toekomstvisie kunnen uitbouwen voor hun bedrijf. Rechtszekerheid en een lange termijnvisie van het landbouwbeleid zijn absoluut noodzakelijk om investeringen mogelijk te maken. De lasten van de transitie kunnen niet alleen op de schouders van de boeren terechtkomen.

De andere experten die hun visie over de toekomst van de landbouw hebben uiteengezet deelden een gelijkaardige oproep. Er is nood aan een duidelijk en aantrekkelijk toekomstbeeld, een totaalbeeld op lange termijn.

De Commissie Economie, Landbouw en Energie zal in de komende maanden een voorstel van aanbeveling opstellen op basis van de verschillende inzichten die aan bod kwamen tijdens eerdere hoorzittingen en het thematisch debat van deze plenaire zitting.

Op de tweede dag van deze plenaire zitting werden aan de hand van een videoboodschap van de Belgische minister van Buitenlandse zaken Hadja Lhabib de prioriteiten van het Belgisch voorzitterschap van de Benelux Unie voor 2024 geschetst.

Daarnaast werd een aanbeveling aangenomen over de deelname van personen met een handicap aan het maatschappelijk leven. Daarin wordt gepleit om werk te maken van de gestandardiseerde Europese gehandicaptenkaart, maar ook om in de  Benelux al de nodige initiatieven op te zetten om alvast de regels rond de gehandicaptenkaart van de drie landen te harmoniseren.

De volgende plenaire zitting van het Benelux parlement zal doorgaan in Den Haag op 14 en 15 juni 2023.