Erkenning van beroepskwalificaties

Diploma’s van het secundair worden niet automatisch erkend in de hele Benelux. Op een conferentie in Eupen op 6 oktober 2017 ging het Benelux-parlement na of er één uniforme regeling, een aanpak per beroepssector of pilootprojecten moeten komen.

Diploma’s middelbaar, beroeps- of technisch onderwijs worden nog niet automatisch erkend in de hele Benelux, zoals wel al het geval is voor diploma’s hoger onderwijs. Op een conferentie in Eupen op 6 oktober 2017 ging het Benelux-parlement na of er één uniforme regeling, een aanpak per beroepssector of pilootprojecten moeten komen. Artikel 350 van het Verdrag van Rome over de werking van de Europese Unie biedt aan een regionaal samenwerkingsverband, zoals de Benelux, de mogelijkheid verder te gaan dan de Europese Unie.

Diploma’s hoger onderwijs worden nu al automatisch erkend in de hele Benelux. De Benelux-beschikking van het Comité van Ministers van 2015 volgde op de aanbeveling van het Benelux-parlement van 2014 over de meeneembaarheid van diploma’s en beroepskwalificaties. De beroepskwalificaties (diploma’s, getuigschriften of certificaten na middelbaar, beroeps- of technisch onderwijs) vallen echter buiten de beschikking van 2015.

In voorbereiding van een aanbeveling hierover aan het Ministercomité van de Benelux bleek op de conferentie van 6 oktober 2017 in Eupen dat er drie opties zijn, die eventueel aanvullend kunnen werken.

De beste oplossing lijkt de wederzijdse automatische erkenning van diploma’s. De Europese Commissie heeft er echter zo’n twintig jaar over gedaan om voor slechts 7 van de 155 beroepen minimum opleidingseisen te bepalen. Bovendien zullen heel wat beroepen van vandaag niet meer bestaan binnen 10 jaar. In elk geval lijkt het beter dat de sector zelf dergelijke eisen bepaalt.

De tweede optie bestaat erin de bestaande diploma’s aan te vullen met meertalige kwalificatiesupplementen. Daarbij rijst echter het probleem dat België en Luxemburg zich op andere criteria baseren dan Nederland.

De derde en meteen meest pragmatische oplossing is dat de Benelux-landen met elkaar afspreken dat er geen bezwaren zijn voor de erkenning van bepaalde beroepen, terwijl er voor andere beroepen pilootprojecten worden opgestart. Op de conferentie werden alvast enkele ‘best practices’ naar voren geschoven, zoals het Garage 4.0-project van het Arcus-college. Hierbij werd voor het beroep van ‘mechatronicus’ een bi – en zelfs een tri-diplomering in het leven geroepen. Deze opleiding wordt gegeven in de Euregio Maas-Rijn die zich uitstrekt over Nederland, Duitsland en België.

https://automotive-werkplaats.nl/nieuws/laatste-nieuws/ondernemen/18749-2-5-miljoen-voor-autobranche-opleidingen-garage-4-0

Basisvoorwaarde voor elke van deze drie opties is te vertrouwen in elkaars opleiding.

De deelnemers aan de conferentie nemen hun ervaringen alvast mee naar hun eigen parlement en naar het Benelux-parlement.