Drugs, belasting op CO²-emissies en het belang van visserij in het Brexit-akkoord

Tijdens de commissiedag van 4 december 2020 werden drie commissievergaderingen georganiseerd:

  • Commissie Justitie en Veiligheid
  • Verenigde Commissies Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat en Financiën en Mobiliteit
  • Commissie Buitenlandse Zaken

In de commissie Justitie en Veiligheid werd een tweede hoorzitting over het thema illegale drugsindustrie en georganiseerde criminaliteit georganiseerd met de heer Daniel Reiffers, Directeur van de Luxemburgse recherche en de heer Jean-Louis Bordet, Directeur van het Luxemburgse departement georganiseerde criminaliteit. Zij benadrukten dat Luxemburg een centrale plaats inneemt in de drugshandel, waarbij drugs veelal uit Nederland via Luxemburg naar Frankrijk wordt vervoerd. Er bestaat veel uitwisseling en contact tussen de autoriteiten binnen de Benelux en met Frankrijk en Duitsland in de aanpak van drugscriminelen. Ondanks die goede samenwerking maken de grenzen het de autoriteiten wel moeilijk om achtervolging in het andere land voort te zetten. Criminelen weten dit en maken hier misbruik van.

In het kader van hun werkzaamheden rond het thema van de harmonisering van de belastingen op CO2-emissies ontvingen de verenigde commissies Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu en Klimaat & Financiën en Mobiliteit op 4 december de heer André Weidenhaupt, eerste adviseur bij het ministerie van Leefmilieu, Klimaat en Duurzame Ontwikkeling van het Groothertogdom Luxemburg. De spreker lichtte eerst de huidige situatie in Luxemburg op het vlak van CO2-heffingen toe en gaf vervolgens duiding bij de geplande evoluties en de toekomstige beleidsdoelstellingen. Hij benadrukte dat Luxemburg in de voorbereiding van dit dossier verder staat dan de beide andere landen van de Benelux. De commissies hebben nu experts uit de drie landen gehoord, na eerdere hoorzittingen met de heren Vincent Van Steenberghe (België) en Herman Vollebergh (Nederland).

In de Commissie Buitenlandse Zaken werd een hoorzitting gehouden in het kader van de werkzaamheden rond de gevolgen van Brexit voor de Benelux-landen. De heer Gerard van Balsfoort, voorzitter van de Redersvereniging voor de Zeevisserij (NL) en voorzitter van de European Fisheries Alliance (EFA) hield een uiteenzetting over het belang van het vinden van een goede Brexit-deal. Een harde Brexit zou bijzonder slecht zijn voor de tewerkstelling van duizenden opvarenden, maar ook van veel mensen aan wal. De visserijsector heeft nood aan een lange termijn akkoord. Te veel onzekerheid is problematisch voor de vissers, want dan wordt het plannen van investeringen onmogelijk. Een ander essentieel aspect waar rekening mee moet worden gehouden, is het beheer van de visbestanden, die kunnen zeer snel achteruit gaan als er niet wordt samengewerkt aan een evenwichtige visvangst. De heer van Balsfoort hoopt dat er geen harde Brexit zal zijn en dat het akkoord op het vlak van visserij niet te veel zal afwijken van de huidige situatie. Er zou snel duidelijkheid moeten komen.