Perspectief opening grenzen

Het Permanent Comité van het Benelux Parlement heeft vandaag een brief gericht aan de drie betrokken eerste ministers en aan de minister-presidenten van de Belgische deelstaatregeringen.

Het Beneluxparlement ontving de voorbije weken veel klachten van de bewoners van de grensgebieden. Zij ondervinden tijdens deze crisis veel praktische problemen, niet alleen als grensarbeider, maar ook in hun sociale contacten (bezoek aan familie, sportbeoefening, tweede verblijfhouders, …). Zij zijn zich nog nooit zo bewust geweest van de grens.

Het Beneluxparlement wenst de oprechte zorgen van de grensbewoners onder de aandacht te brengen van de regeringen van de drie landen. De heropening van de grenzen is enkel mogelijk als er een afstemming is tussen de regeringen van de drie landen.

De Benelux dient de negatieve impact van de coronacrisis op de economie en de sociale verhoudingen onder de burgers van de drie landen te beperken. Het is wenselijk dat een context van gecoördineerde doorstart wordt gecreëerd waarbij tijdens deze crisis het personenverkeer en de economische betrekkingen tussen de drie landen op een aangepaste en pragmatische wijze verder kunnen worden ontwikkeld.

Het Beneluxparlement zal zich daarom in de volgende weken buigen over het bieden van een perspectief aan de bevolking wat de opening van de grenzen tussen de drie landen betreft, uiteraard rekening houdend met de volksgezondheid. Een gecoördineerde aanpak en wederzijds vertrouwen moeten daarin centraal staan.

Het Beneluxparlement verzoekt de regeringen van de drie landen om dit perspectief aan de bevolking nader vorm te geven. Hierbij kunnen zij nagaan in welke mate de maatregelen van andere regionale samenwerkingsverbanden, zoals de Baltische Staten, een inspiratie kunnen zijn voor de Benelux.

Ten slotte vindt het Beneluxparlement het noodzakelijk om na deze gezondheidscrisis de balans op te maken, teneinde de individueel door de drie landen genomen maatregelen in de toekomst beter op elkaar af te stemmen en een gemeenschappelijke strategie te ontwikkelen voor het geval een nieuwe pandemie of een gelijkaardig probleem zich voordoet.